Concessions

Font size: A A A back

13 Извършване на сторителни и монтажни работи по цялостното изграждане (проектиране и строителство) на "Парк Океанариум"

 

Идентификационен №

0-00943

Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия

Протокол №22 от 23.04.2013 г.

Заповед на кмета за търг/концесия

Предмет на концесията

Извършване на строителни и монтажни работи по цялостното изграждане (проектиране и строителство) на "Парк Океанариум" - воден развлекателно-релаксационен комплекс на територията на парк "Езеро" от и изцяло за сметка на концесионера, включително експлоатацията на обекта на концесията и извършването на други стопански дейности в обекта на концесии срещу получаване на приходи.

Индивидуализация на обекта на концесията

Поземлен имот с идентификатор 07079.622.137 по КК на гр. Бургас, целият с площ от 117 805 кв. м., с начин на трайно ползване "За друг обществен обект, комплекс", идентичен с УПИII-137, в кв.1 по ПУП-ПРЗ на Парк "Езеро", гр. Бургас, с граници на имота: имоти и идентификатори по КК 07079.622.7, 07079.622.22, 07079.622.136, 07079.622.135, 07079.622.39, 07079.622.12, 07079.622.60, 07079.622.98, 07079.622.18, с местонахождение област Бургас, община Бургас гр. Бургас, парк "Езеро".

Срок на концесията

35 години

Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор.

19.06.2013 г.

Данни за концесионера

"Уотър Атракшънс Къмпани Плюс" АД, ЕИК 222612425 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, пл. "Баба Ганка" №5, ет.3

Концесионно възнаграждение

1.Еднократно концесионно плащане - 660 000 лв.
2.Ежегодно концесионно плащане - 1% от брутните приходи на концесионера от експлоатацията, а обекта за предходната година, но не по-малко от 60 000 лв., след въвеждане в експлоатация на обектите, но не по-късно от 5 години от датата на договора.

Дата на прекратяване на концесионния договор.

На 13.05.2019г., съгласно решение по т.35 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.03.2019г., (Протокол № 55/ 26.03.2019г.) е прекратен  Концесионен договор № 48-00-46/24-1/12.06.2013г., сключен между Община Бургас и "Уотър Атракшънс Къмпани Плюс" АД

 

Прекратена

На 13.05.2019 година

11. Части от имоти-публична общинска собственост, разположени в Зона 1 съгласно табл.№1, а именно тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, предвидено за заслони на спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъции и рекламни касети

Идентификационен №

0-000843

Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия

Протокол №35 от 24.06.2010 г.

Заповед на кмета за търг/концесия

№2327/23.08.2010 г.

Предмет на концесията

Управление и поддържане, вкл. извършване на строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр. Бургас, разположени в Зона 1, съгл. табл.№1, върху части от имоти-публична общинска собственост на Община Бургас, представляващи елементи на градско обзавеждане, по смисъла на чл.56 ал.1 от ЗУТ, с цел задоволяване обществените потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт, съгласно одобрена схема, с представяне право за извършване на рекламна дейност, както и изграждане на инфраструктура, ремонт, подмяна и поддържане на съществуващи спирки по линиите на масовия градски транспорт, разположени в обхвата на републиканска пътна мрежа, съгласно схема.

Индивидуализация на обекта на концесията

Части от имоти - публична общинска собственост, разположени в Зона 1 съгласно табл.№1, а именно части от тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, върху които, съгласно одобрена схема на Община Бургас, е предвидено поставянето на елементи на градското обзавеждане, по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ по линиите на  масовия градски транспорт - заслони за спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъци и рекламни касети. Обхвата на спирките, находящи се в тротоарно пространство съдържа: тротоарно пространство под заслона, не повече от 3 м., както и по 3 м. спрямо всяка от останалите 2 страни на заслона. Обхватът на спирките, находящи се в сервитута на път включва територията под спирковия заслон, площта до пътното платно, както и по 2 м. спрямо всяка от останалите страни на заслона.

Срок на концесията

15 години

Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор.

02.09.2010 г.,

Данни за концесионера

 "Про Комюникейшънс" ЕООД  с ЕИК 203607573

Концесионно възнаграждение

67 667,07   лв. годишно концесионно възнаграждение

Дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор

 

Съгласно решение по т.5 от Протокол № 56/30.04.2019г. на Общински съвет - Бургас със  споразумение № 91-00-686/4-1/ 08.07.2019г.

Прекратена

7. Подлез на бул."Демокрация", гр.Бургас

 

Идентификационен № 0-000643
Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №37 от 29.06.2006 г.
Заповед на кмета за търг/концесия 607/03.04.2007 г.
Предмет на концесията Особено право на ползване
Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул."Демокрация", гр.Бургас
Срок на концесията 15 години
Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 03.07.2007 г.
Данни за концесионера "Анастаси кънстръкшън" ЕООД-гр.Бургас, ул."Одрин"15, ет.6, ст.601, рег. по ф.д. №2032 от 2006 г., рег. под №1375, том 81, стр.146 на БОС, Булстат: 147052229
Концесионно възнаграждение 6 753,33   лв. годишно концесионно възнаграждение
Дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор 26.05.2009 г. Решение от 23.04.09 г.-28.04.2009 г. на Общинския съвет Бургас - чл.73, ал.1 и 3 от ЗК и Раздел VIII т.2.2. от Договор за концесия
ПРЕКРАТЕНА Прекратена 26.05.2009 г. по Решение на ОбС-Бургас от 23.04.2009г.-28.04.2009г.

6. Подлез на бул. "Стефан Стамболов" до бл.55, ж.к. "Славейков"

 

Идентификационен № 0-000642
Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №37 от 29.06.2006 г.
Заповед на кмета за търг/концесия 606/03.04.2007 г.
Предмет на концесията Особено право на ползване
Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул. "Стефан Стамболов" до бл.55, ж.к. "Славейков", гр.Бургас
Срок на концесията 15 години
Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 03.07.2007 г.
Данни за концесионера "Анастаси кънстръкшън" ЕООД-гр.Бургас, ул."Одрин"15, ет.6, ст.601, рег. по ф.д. №2032 от 2006 г., рег. под №1375, том 81, стр.146 на БОС, Булстат: 147052229
Концесионно възнаграждение 16 626,67 лв. годишно концесионно възнаграждение
Дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор 26.05.2009 г. Решение от 23.04.09 г.-28.04.2009 г. на Общинския съвет Бургас - чл.73, ал.1 и 3 от ЗК и Раздел VIII т.2.2. от Договора за концесия
ПРЕКРАТЕНА Прекратена 26.05.2009 г. по Решение на ОбС-Бургас от 23.04.2009г.-28.04.2009г.

2. Подлез на бул. "Стефан Стамболов", до МБАЛ

 

Идентификационен № 0-000513
Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №5 от 29.01.2004 г.
Предмет на концесията Особено право на ползване
Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул. "Стефан Стамболов", до МБАЛ-гр.Бургас
Срок на концесията 15 години
Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 02.08.2004 г.
Данни за концесионера "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс"-гр.София, рег. ф.д. №1506/1999 г. на СГС със седалище и адрес на управление гр.София, община "Лозенец", бул. "Симеоновско шосе" 80
Концесионно възнаграждение 9 895 лв. годишно концесионно възнаграждение
ПРЕКРАТЕНА  Прекратена по Решение на ОбС-Бургас №49/24.03.2015г. по т.35

 

Идентификационен № 0-000497
Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №5 от 29.01.2004 г.
Предмет на концесията Особено право на ползване
Индивидуализация на обекта на концесията Подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул."Христо Ботев", гр.Бургас
Срок на концесията 15 години
Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 14.04.2004 г.
Данни за концесионера "Си-ди-трейд" ООД, рег. по ф.д. №3751/1998 г. на Окръжен съд гр.Бургас, седалище и адрес на управление  гр.Бургас, ж.к Лазур, бл.6, вх.А, ет.4
Концесионно възнаграждение 9700 лв. годишно концесионно възнаграждение