№ 1992/19.07.2021 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 1 стопанска година

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 21 юли 2021
Валидно до: неделя, 25 юли 2021

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД
№1992/19.07.2021 г.

 

На основание и чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи, чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 31 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. заседание (Протокол № 20), във връзка с чл.14 и чл.55, ал.1 от същата наредба

 

ОТКРИВАМ:

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 1 стопанска година (01.10.2021 г. - 31.09.2022 г.), съгласно списъци - Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед, с подробно описана начална тръжна цена и стъпка за наддаване за всеки отделен имот.

В търговете могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската Агенция по безопасност на храните.

Търговете да се проведат на 18.08.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет. 1, зала 1.

Определям депозит за участие в търга, в размер на 30% от началната тръжна цена на годишния наем за всеки земеделски имот (посочена в Приложение № 1), като депозитната вноска да се внесе по сметка на Община Бургас BG 89 SOMB 9130 33 23996501, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка“ АД – клон Бургас.

Определям цена на един комплект тръжна документация за землище в размер - 30 (тридесет) лeва, без ДДС, внесена в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване (ЦАО), невъзстановима след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, ул. ”Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация е до 16:00 часа на 16.08.2021 г.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в непрозрачни запечатани пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписват: землището, номерата на имотите за които се участва, точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16:00 часа на 17.08.2021 г.

Утвърждавам  тръжна  документация,  за  посочените  в  Приложение  №1 пасища, мери и ливади, както следва:

- Копие от настоящата заповед;

- Условия за провеждане на търг с тайно наддаване;

- Приложение № 1 - Списък на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади по землища;

- Приложение № 2 - Таблица с началните тръжни цени по землища;

- Приложение № 3 - Заявление за участие в търга;

- Приложение № 4 - Декларация по образец;

- Приложение № 5 - Декларация за оглед на имот/и;

- Приложение № 6 - Наддавателно предложение;

- Приложение № 7 - Проекто – договор;

При обявяване на търговете за непроведени, повторни търгове ще се проведат на 25.08.2021г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет. 1, зала 1.

Заявление за участие в повторните търгове за съответния имот могат да се подават в ЦАО лично от кандидатите или от техни представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 23.08.2021 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 24.08.2021 г.

Явяването на кандидатите в  определения ден и час на търга – лично или чрез надлежно упълномощен представител, е задължително. При неявяване се губи внесения депозит за участие в търга.

Съобщение за търговете да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви върху информационното табло на сградата на Община Бургас, откъм ул. “Александровска”. Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при община Бургас и на Председателя на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, за сведение и изпълнение. 

       

ДИМИТЪР НИКОЛОВ / П /
Кмет на Община Бургас                                                

Файлове:

ПРИЛОЖЕНИЕ - Списък на пасища и ливади - общинска собственост, свободни за отдаване под наем през стопанската 2021/2022 г.
Номер: ПРИЛОЖЕНИЕ - Списък на пасища и ливади - общинска собственост, свободни за отдаване под наем през стопанската 2021/2022 г.
Дата: 21.07.2021 / 15:19

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 292 Последна промяна: 15:16:34, 21 юли 2021