Схеми за разполагане на обекти по чл.56 от ЗУТ

Размер на шрифта: A A A Назад

СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ В ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО"

СИТУАЦИОНЕН ПЛАН НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ В РАЙОНЕН ПАРК "СЛАВЕЙКОВ" - КВ.45 И КВ.21, К/С"СЛАВЕЙКОВ", ГР.БУРГАС

С Решение № 23-14/31.01.17г. на Общински съвет Бургас са одобрени следните проекти:

1. Актуализирана план-схема на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ към ПУП-ПРЗ на "Приморски парк", гр.Бургас, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото решение, като отразява съществуващ обект Е33 и позиции от Н1 до Н9 в план-схемата ;
2. Актуализирана план - схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ на УПИ I, отреден - "за районен парк", кв.45, по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, като добавя нова позиция за целогодишен преместваем обект за кафе и закуски с Е4 ;
3. План - схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ на УПИ IV, отреден - "за озеленяване", кв.21, по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас.