ОБЯВА ЗА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ЗА ЗВЕНО „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК - 2 броя

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 29 януари 2021
Валидно до: сряда, 10 февруари 2021

 

УТВЪРДИЛ:

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване,

социални дейности и младежки политики"

Община Бургас

  

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

ОБЩИНА БУРГАС

НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

ЗА ЗВЕНО "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

За длъжност

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК - 2 броя

 

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователна степен: висше образование - степен "бакалавър"
 • Специалност: "Социални дейности", "Социално консултиране и психология" или "Социална педагогика"
 • Професионален опит: не се изисква

Специфични изисквания:

 • Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet
 • Умения за работа в екип.
 • Умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания.
 • Познаване на Закона за социалните услуги.
 • Познаване на Правилника за прилагане на закона за социалните услуги.
 • Познаване на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

Кратко описание на длъжността:

Извършва оценка на индивидуалните потребности от социални дейности на потребителите, разработва план за социални грижи. Извършва посещения в домовете на потребителите и участва във всички дейности във връзка с цялостнатата им подкрепа. Води задължителната документация и отчетност съгласно нормативните и методическите изисквания и Правилника за вътрешния ред.

 

Вид на правоотношението:

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор с шест месечен изпитателен срок, по реда на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Работно време: пълно работно време 8 часа - редовна смяна.

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Домашен социален патронаж Бургас- звено "Асистентска подкрепа", гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" № 19, ет. 1.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление до Управителя на Домашен социален патронаж
 • автобиография
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • копие от документи за трудов стаж - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Домашен социален патронаж Бургас- звено "Асистентска подкрепа", ул. "Иван Богоров" № 19, ет.1  в срок до 10.02.2021 г. включително - до 16.00 часа.

Всяко заявление за кандидатстване за посоченото работно място, постъпило в рамките на обявения срок, се разглежда от комисия, определена със заповед на Управителя на ДСП.

 

Подборът протича в два етапа:

 • Оценка за допустимост по документи;
 • Оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.

До интервю не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото за провеждането му се обявяват на табло пред входа на Домашен социален патронаж Бургас- звено "Асистентска подкрепа" и всеки кандидат се информира по телефон или имейл, които е посочил в заявлението.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. 

 

За информация: тел. 0883252658

Лице за контакти: Дженка Йорданова - Ръководител звено "Асистентска подкрепа"

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1340 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021