Обявление за прием на документи за подбор на персонал по проект за Директор, Социален работник и Медицинска сестра

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 07 декември 2020
Валидно до: четвъртък, 31 декември 2020

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства" КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година,

Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас": за предоставяне социална услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки и множествени увреждания и техните семейства" във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Информация за провеждане на процедура за подбор за всички кандидати: 

1.Работодател: Община Бургас

2.Място на работа: "Преходно жилище", гр. Бургас, кв. "Акации", ул. "Беласица" № 9

3.Характер на работата: Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността на потребителите за следните длъжности:

Директор - 1 работно място; Социален работник - 1 работно място, Медицинска сестра - 1 работно място.

 Характер на работата: 

Директор - Организира, ръководи и контролира на дейността на "Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки и множествени увреждания и техните семейства", Община Бургас в съответствие с действащото законодателство. Разработва бюджета и упражнява контрол върху утвърдения бюджет и отговаря за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата.

 Социален работник - Проучва индивидуалните особености и потребности на клиентите и техните семейства и вписва информация в индивидуалните планове, Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия; Участва във всички дейности във връзка с цялостната подкрепа на потребителите, настойници, роднини; Води задължителната документация и отчетност съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред; Осъществява връзки с други социални услуги, институции, държавни и общински служители, НПО;

Медицинска сестра - Осъществява медицински прегледи на клиентите и следи общото здравословно състояние на децата и младежите в жилището. Сътрудничи си с други медицински специалисти. Контролира приема на лекарствени продукти и наблюдава реакцията на организма от лечението. Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите;

4. Изисквания за заемане на длъжностите:

 За длъжност - Директор

 • Образование - висше, степен: магистър; специалност: "Социални дейности", "Психология", "Социално-психологическо консултиране";
 • Условия за стаж по специалността - не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;
 • Владеене на Microsoft Office; Internet - счита се за предимство;
 • Нагласи за работа с хора с увреждания, взаимодействие с различни институции;
 • Допълнителни квалификации и опит са предимство.

За длъжност - Социален работник

 • Образование - висше, степен: бакалавър, магистър; специалност: "Социални дейности", "Социално-психологическо консултиране", "Социална педагогика";
 • Условия за стаж по специалността - не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;
 • Владеене на Microsoft Office; Internet - счита се за предимство;
 • Нагласи за работа с хора с увреждания, взаимодействие с различни институции;
 • Допълнителни квалификации и опит са предимство.

За длъжност - Медицинска сестра:

 • Завършено медицинско образование;
 • Образователно-квалификационна степен - "специалист"/"бакалавър"
 • Специалност - мед. сестра, акушерка, фелдшер;
 • Професионален опит - минимум 1 /една/ година трудов стаж по специалността;
 • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

5. Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец - за всички длъжности;
 • Автобиография по образец - за всички длъжности;
 • Копие от документи за придобита образователна степен/независимо от степента;
 • Документ доказващ професионален опит /трудова или служебна книжка, договор и т.н./ /при започване на работа/.
 • Документ за самоличност за справка /при започване на работа/.
 • Медицинско свидетелство за работа /при започване на работа/.

6. Срок за предоставяне на услугата -  до 31.12.2023 г.

7. Начинът на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:

 • Оценка по документи;
 • Оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.
 •  Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения          официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".
 • Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство

Документи за кандидатстване ще се приемат в срок до 16.12.2020 г.

За информация: 056/907472
Лице за контакти:
Зорница Йорданова - Старши експерт "Здравеопазване и социални дейности"

 

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" при Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2089 Последна промяна: 15:23:33, 29 януари 2021