Разрешение №11/27.11.2020 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

Размер на шрифта: A A A Назад
петък, 27 ноември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

РАЗРЕШЕНИЕ
за отсичане на дълготрайна растителност
по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията
№11/27.11.2020 год.

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление с  вх. №70-00-5872/25.08.2020г. от "СТРОЙ СТИЛ" ООД, ЕИК 201222187, с адрес на управление: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Черно море" №1 на основание Заповед №3379/08.11.2019 г. на Кмета на Община Бургас с оглед изпълнение на задълженията по установяване състоянието на дълготрайната растителност и издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета, разположени в терен публична общинска собственост, в подхода към частен имот на обект: "Жилищна сграда в УПИ XIII, кв. 7 по плана на ж.к. "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.478, гр. Бургас", на територията на ДЦАУ "Освобождение", гр. Бургас, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г.на Кмета на Община Бургас e извършила оглед на място и след преглед на събраната документация по внесеното заявление е дала следното заключение за състоянието на растителността:

Извън територията на имота, пред него се намират общо 7 /седем/ броя декоративни дървета от следните видовете: иглолистни дървета: западна туя (Thuja occidentalis) и Атласки кедър (Cedrus atlantica), и широколистни дървета: сребролистна липа (Тilia cordata). Три от дърветата се намират в подхода към УПИ XIII, кв. 7 по плана на ж.к. "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.478, гр. Бургас", в които се предвижда да се изгради жилищна сграда.  Дълготрайната  дървесна растителност, пречеща на достъпа до имота и ще бъде засегната от инвестиционното намерение, а именно 3 (три) броя декоративни дървета от видовете:

Дървета за премахване:

Западна туя (Thuja occidentalis) -  2 броя с номера №№6 и 7;

Атласки кедър (Cedrus atlantica) - един брой с номер №8;

 

Номерата на дърветата са от изготвените санитарни експертизи и отбелязано местоположение в чертеж "Санитарна екпертиза" по част П и Б.

Гореописаната дървесна растителност е на възраст над 40 години. Западните туи са с намалена дълговечност, изредяли не-балансирани корони. Констатирани са множество механични повреди по стволовете.  В този си вид и месторазположение, описаната дървесна растителност възпрепятства реализирането на подхода за обект: "Жилищна сграда в УПИ XIII, кв. 7 по плана на ж.к. "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.478, гр. Бургас". Същите подлежат на премахване на основание чл. 19, ал. 1, т.1 от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност и чл. 23, ал. 2, т. 3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 09.10.2020г., както и с оглед местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно нейното запазване.

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, вр. с чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.2, т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

 

Р А З Р Е Ш А В А М :

 

Отсичането и изкореняването на шест /6/ броя дълготрайна декоративна растителност от следните видове:

Дървета за премахване:

Западна туя (Thuja occidentalis) -  2 броя с номера №№6 и 7;

Атласки кедър (Cedrus atlantica) - един брой с номер №8;

 

Номерата на дърветата са от изготвените санитарни експертизи и отбелязано местоположение в чертеж "Санитарна екпертиза" по част П и Б.

  

Съобразно Приложение №4 Тарифа на цени на услуги и права по чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, заинтересованите лица са заплатили такса за издаване на Разрешение за отсичане чрез приходна квитанция номер 0000617439 от дата 20.10.2020 год. и платежно нареждане BORD00277622 от 20.10.2020 год. за заплатено обезщетение за причинени вреди на озеленените площи и дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност, тревни площи и цветя на територията на Община Бургас, в размер на 1 200 (хиляда и двеста) лева, съгласно Приложение №4 от наредбата.

На основание чл. 10 (1) от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год. Възложителят на обекта или собственикът на имота се задължава да изпълни компенсаторно залесяване от петнадесет (15) броя дълготрайни декоративни дървета в терен публична общинска собственост, по предписание за вид и големина от отдел "СОЕЕ", Община Бургас. Дърветата да отговарят изискванията на ENA Quality Standards (ENA стандарт за качество) за производство на декоративна растителност. Гаранционният срок за извършено озеленяване и компенсаторно залесяване е най-малко два вегетативни периода, като поддържането е за сметка на заявителя.

На основание чл. 11 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол №45/31.07.2018 год., компенсаторното залесяване се извършва от Възложителя, за негова сметка, извън неговия поземлен имот. Внасянето на компенсаторното залесяване да се извърши в първия възможен посадъчен сезон, но не по-късно от 30.04.2021 год.

Отсичането и изкореняването на дърветата да се извърши за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, след влизане в сила на Разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел "КИОБ", Община Бургас, ДЦАУ "Приморие", съгласно констатациите на Комисията. Манипулациите по отсичането на растителността, да се извършат от специализирана фирмата, за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). След приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

На основание чл. 23, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год., след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на дървесната растителност да се изготви приемно- предавателен протокол между служител в отдел "КИОБ" към "ДЦАУ Приморие" и представител на възложителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и се издаде транспортен билет. Добитият дървесен материал се предоставя на разпореждане на Общината.

За издадения административен акт се допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс на Интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение.

Разрешението подлежи на обжалване в 30-дневен срок пред Административен съд - Бургас.

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО", ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 306 Последна промяна: 16:26:34, 27 ноември 2020