Разрешение №10/30.10.2020 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

Размер на шрифта: A A A Назад
вторник, 03 ноември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

№ 10 / 30.10.2020 год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление с  вх. №70-00-5872/25.08.2020г. от "СТРОЙ СТИЛ" ООД, ЕИК 201222187, с адрес на управление: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Черно море" №1 на основание Заповед №3379/08.11.2019 г. на Кмета на Община Бургас с оглед изпълнение на задълженията по установяване състоянието на дълготрайната растителност и издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дърво, разположено в двора на частен имот на обект: "Жилищна сграда в УПИ XIII, кв. 7 по плана на ж.к. "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.478, гр. Бургас", на територията на ДЦАУ "Освобождение", гр. Бургас, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г.на Кмета на Община Бургас e извършила оглед на място и след преглед на събраната документация по внесеното заявление е дала следното заключение за състоянието на растителността:

На територията на имота се намират общо 6 /шест/ броя декоративни дървета от следните видовете: иглолистни дървета: западна туя (Thuja occidentalis) и Атласки кедър (Cedrus atlantica), и широколистни дървета: сребролистна липа (Тilia cordata).

Дълготрайната  дървесна растителност ще бъде засегната от инвестиционното намерение, а именно 6 (шест) броя декоративни дървета от видовете:

Дървета за премахване:

Ø Източна туя (Thuja orientalis) -  един брой с номер №1;

Ø Атласки кедър (Cedrus atlantica) - 3 броя с номера №№2, 3 и 9;

Ø Сребролистна липа (Tilia cordata) - 2 броя с номера №№4 и 5.

 

Номерата на дърветата са от изготвените санитарни експертизи и отбелязано местоположение в чертеж "Санитарна екпертиза" по част П и Б.

Гореописаната дървесна растителност е на възраст над 40 години със затихващ прираст, намалена дълговечност, изредяли не-балансирани корони. Констатирани са множество механични повреди по стволовете.  За някой от дърветата се наблюдава гниене на дървесината с опасност от пречупване на ствола.

В този си вид и месторазположение, така описаната дървесна растителност възпрепятства реализирането на инвестиционно намерение, съгласно приложено ситуационно решение, за обект: "Жилищна сграда в УПИ XIII, кв. 7 по плана на ж.к. "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.478, гр. Бургас".

Същите подлежат на премахване на основание чл. 19, ал. 1, т.1 от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност и чл. 23, ал. 2, т. 3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 09.10.2020г., както и с оглед местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно нейното запазване.

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, вр. с чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.2, т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

 

 

Р А З Р Е Ш А В А М :

 

Отсичането и изкореняването на шест /6/ броя дълготрайна декоративна растителност от следните видове:

Дървета за премахване:

Ø Източна туя (Thuja orientalis) -  един брой с номер №1;

Ø Атласки кедър (Cedrus atlantica) - 3 броя с номера №№2, 3 и 9;

Ø Сребролистна липа (Tilia cordata) - 2 броя с номера №№4 и 5.

 

Номерата на дърветата са от изготвените санитарни експертизи и отбелязано местоположение в чертеж "Санитарна екпертиза" по част П и Б.

 

Съобразно Приложение № 4 Тарифа на цени на услуги и права по чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, заинтересованите лица са заплатили такса за издаване на Разрешение за отсичане чрез приходна квитанция номер 0000616306 от дата 12.10.2020 год.

На основание чл. 10 (1) от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год. Възложителят на обекта или собственикът на имота се задължава да изпълни компенсаторно залесяване от тридесет (30) броя дълготрайни декоративни дървета в терен публична общинска собственост, по предписание за вид и големина от отдел "СОЕЕ", Община Бургас. Дърветата да отговарят изискванията на ENA Quality Standards (ENA стандарт за качество) за производство на декоративна растителност. Гаранционният срок за извършено озеленяване и компенсаторно залесяване е най-малко два вегетативни периода, като поддържането е за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота.

На основание чл. 11 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол №45/31.07.2018 год., компенсаторното залесяване се извършва от Възложителя, за негова сметка, извън неговия поземлен имот. Внасянето на компенсаторното залесяване да се извърши в първия възможен посадъчен сезон, но не по-късно от 30.04.2021 год.

Отсичането и изкореняването на дърветата да се извърши за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, след влизане в сила на Разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел "КИОБ", Община Бургас, ДЦАУ "Приморие", съгласно констатациите на Комисията. Манипулациите по отсичането на растителността, да се извършат от специализирана фирмата, за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). След приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

На основание чл. 23, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год., след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на дървесната растителност да се изготви приемно- предавателен протокол между служител в отдел "КИОБ" към "ДЦАУ Приморие" и представител на възложителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и се издаде транспортен билет. Добитият дървесен материал се предоставя на разпореждане на Общината.

За издадения административен акт се допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс на Интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение.

Разрешението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд - Бургас.

 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО", ОБЩИНА БУРГАС

 

Файлове:

Разрешение

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 268 Последна промяна: 15:57:04, 03 ноември 2020