Разрешение №9/22.10.2020 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

Размер на шрифта: A A A Назад
четвъртък, 22 октомври 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 РАЗРЕШЕНИЕ
за отсичане на дълготрайна растителност
по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията
№ 9 / 22.10.2020 год.

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило Заявление с вх. №70-00-6754/30.09.2020г. от фирма "Айват " ЕООД, ЕИК 102911693 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, жк "Славейков" бл.142,вх.2,партер с управител Станислав Николаев Краев, на основание Заповед №3379/08.11.2019г.. на Кмета на Община Бургас с оглед изпълнение на задълженията по установяване състоянието на дълготрайната растителност и издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета, разположени в прилежаща тротоарна площ на обект: "ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.616.193  - УПИ XIX-5448, КВ. 25, ПО ПЛАНА НА Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ"  ГР. БУРГАС", на територията на "ЦАУ Приморие", гр. Бургас, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г. на Кмета на Община Бургас e извършила оглед на място и след преглед на събраната документация по внесеното заявление е дала следното заключение за състоянието на растителността:

1. Пред имот, с идентификатор 07079.616.193, с админ. адрес ул. "Княз Борис" №53, гр. Бургас, в тротоара се намират общо 2 /два/ броя декоративни дървета от вид: Дребнолистна липа  (Tilia cordata);

2. Дървесната растителност ще бъде засегната от инвестиционното намерение;

3. За дърветата от вид Дребнолистна липа  (Tilia cordata) е изготвена подробна фитосанитарна експертиза, съгласно Приложение №1, към чл.7, ал.2. от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год.,

 Дърветата са на възраст над 40 години със затихващ прираст, намалена дълговечност, множество механични повреди по корени, ствол, клони, наличие на суховършие и вредители по корона, V- образно сключване на клони с голяма тежест.

В този си вид и месторазположение, така описаната дървесна растителност възпрепятства реализирането на инвестиционно намерение, растителността подлежи на премахване на основание,  че същата е разположена в прилежаща тротоарна площ на обект: "ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.616.193  - УПИ XIX-5448, КВ. 25, ПО ПЛАНА НА Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ"  ГР. БУРГАС" , в следствие на което възпрепятства изпълнението на външните връзки към ВиК - водопровод и канализация. Външни връзки за захранване към ел. мрежа на EVN , както и бъдещия подход на сградата и подход за влизане на автомобили за паркиране в имота, съгласно приложено ситуационно решение.

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 15.10.2020г., както и с оглед местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно нейното запазване.

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, вр. с чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.2, т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

Р А З Р Е Ш А В А М :

Отсичането и изкореняването на 2 /два/ броя дълготрайна декоративна растителност от вид Дребнолистна липа  (Tilia cordata);

 

Съобразно Приложение № 4 от Тарифата на цени на услуги и права по чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, заинтересованите лица са заплатили такса за издаване на Разрешение за отсичане чрез приходна квитанция номер 0000073954/16.10.2020г.,

 

На основание към чл. 25 (2), от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год. за Размер на обезщетенията за причинени вреди на дълготрайната декоративна растителност: и в предвид фитосанитарното състояние на дърветата, Възложителя на обекта дължи обезщетение /за (2) два броя дървета/ за причинени вреди на озеленените площи и дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност,  тревни площи и цветя на територията на Община Бургас, по т. 10 "б" в размер на 600 лв. заплатена ,чрез приходна квитанция номер 0000073956/16.10.2020г., и номер 0000073955/16.10.2020г.

 

На основание чл. 10 (1) от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год. Възложителя на обекта или собственика на имота се задължава да изпълни компенсаторно залесяване от минимум десет (10) броя дълготрайни декоративни дървета в терен публична общинска собственост, по предписание за вид и големина от отдел "СОЕЕ", Община Бургас. Дърветата да отговарят изискванията на ENA Quality Standards (ENA стандарт за качество) за производство на декоративна растителност. Гаранционния срок за извършено озеленяване и компенсаторно залесяване е най-малко два вегетативни периода, като поддържането е за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота.

На основание чл. 11 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год., компенсаторното залесяване се извършва от Възложителя, за негова сметка, извън неговия поземлен имот. Внасянето на компенсаторното залесяване да се извърши в първия възможен посадъчен сезон, но не по-късно от 30.05.2021 год.

Отсичането и изкореняването на дърветата да се извърши за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, след влизане в сила на Разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел "КИОБ", Община Бургас, "ЦАУ Приморие", съгласно констатациите на Комисията. Манипулациите по отсичането на растителността, да се извършат от специализирана фирмата, за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). След приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

На основание чл. 23, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год., след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на дървесната растителност да се изготви приемно- предавателен протокол между служител в отдел "КИОБ" към "ЦАУ Приморие" и представител на възложителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и се издаде транспортен билет. Добитият дървесен материал се предоставя на разпореждане на Общината.

За издадения административен акт се допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс на Интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение.

Разрешението подлежи на обжалване в 30-дневен срок пред Административен съд - Бургас.

Файлове:

Разрешение

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 319 Последна промяна: 13:51:37, 22 октомври 2020