Разрешение № 8/24.09.2020 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

Размер на шрифта: A A A Назад
четвъртък, 24 септември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

№8/24.09.2020 год.

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана по постъпило заявление с  вх. №70-00-5355/07.08.2020г. от "БРЕНТ ОЙЛ" ЕООД, ЕИК 200447850, с адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. "Изгрев" бл.189, ет.6, с управител Кольо Господинов Койчев , на основание Заповед №3379/08.11.2019г. на Кмета на Община Бургас с оглед изпълнение на задълженията по установяване състоянието на дълготрайната растителност и издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета, разположени в двора на частен имот на обект: "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В РЕЖИМ НА КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ В УПИ VIII-165, КВ.54Б ПО ПЛАНА НА КВ. "КРАЙМОРИЕ" В ПИ 07079.30.457 ПО КК НА КВ. "КРАЙМОРИЕ", ГР. БУРГАС", на територията на ДЦАУ "Приморие", гр. Бургас, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед №376/11.02.2020г.на Кмета на Община Бургас e извършила оглед на място и след преглед на събраната документация по внесеното заявление е дала следното заключение за състоянието на растителността:

1.      В имот, с идентификатор 07079.30.457, в УПИ VIII-165, кв .54Б по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, се намират  49 /четиридесет и девет/ броя декоративни дървета от видовете:

 

Явор(Acer sp.)- 25 броя с номера 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19 , 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 35 ,39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49;

Копривка  (Celtis australis) - 15 броя с номера № 1, 2, 4, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 26, 30, 31, 37, 38, 44;

Японска софора (Sophora japonica) - 7 броя с номера № 6, 7, 15, 32, 33, 40, 41;

Акация (Robinia pseudoacacia) - 1 брой с номер № 36;

Чинар (Platanus sp.) - 1 брой с номер № 3;

 

2.      Част от дълготрайната дървесна растителност ще бъде засегната от инвестиционното намерение, а именно 24 /двадесет и четири/ броя декоративни дървета от видовете:

            Дървета за премахване:

Явор (Acer sp.) -  14 броя с номера 5, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 29, 39, 45, 46, 47;

Копривка  (Celtis australis) - 7 броя с номера № 8, 10, 17, 22, 30, 31, 44;

Японска софора (Sophora japonica) - 2 броя с номера № 7, 15;

Акация (Robinia pseudoacacia) - 1 брой с номер № 36;

 

3.      Номерата на дърветата са от Таблица: "Санитарна експертиза", с отбелязано местоположение в чертеж №1"Санитарна оценка" по част Паркоустройство и благоустройство.

Гореописаната дървесна растителност е на възраст над 40 години със затихващ прираст, намалена дълговечност, несиметрични и не балансирани корони с голяма височина. Констатирани са множество механични повреди по корени, ствол, клони, наличие на суховършие и вредители по корона, V- образно сключване на клони с голяма тежест. За някой от дърветата се наблюдава гниене на дървесината с опасност от пречупване на ствола.

В този си вид и месторазположение, така описаната дървесна растителност възпрепятства реализирането на инвестиционно намерение, съгласно приложено ситуационно решение, за обект: : "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В РЕЖИМ НА КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ В УПИ VIII-165, КВ.54Б ПО ПЛАНА НА КВ. "КРАЙМОРИЕ" В ПИ 07079.30.457 ПО КК НА КВ. "КРАЙМОРИЕ", ГР. БУРГАС". Същите подлежат на премахване на основание чл. 19, ал. 1, т.1 от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност и чл. 23, ал. 2, т. 3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 03.09.2020г., както и с оглед местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно нейното запазване.

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, вр. с чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.2, т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

Р А З Р Е Ш А В А М :

Отсичането и изкореняването на 24 /двадесет и четири/ броя дълготрайна декоративна растителност от следните видове:

 Дървета за премахване:

Явор (Acer sp.) -  14 броя с номера 5, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 29, 39, 45, 46, 47;

Копривка  (Celtis australis) - 7 броя с номера № 8, 10, 17, 22, 30, 31, 44;

Японска софора (Sophora japonica) - 2 броя с номера № 7, 15;

Акация (Robinia pseudoacacia) - 1 брой с номер № 36;

 

Съобразно Приложение № 4 Тарифа на цени на услуги и права по чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, заинтересованите лица са заплатили такса за издаване на Разрешение за отсичане чрез приходна квитанция номер 0000606985 от дата 05.08.2020 год.

На основание чл. 10 (1) от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год. Възложителят на обекта или собственикът на имота се задължава да изпълни компенсаторно залесяване от минимум седемдесет и две (72) броя дълготрайни декоративни дървета в терен публична общинска собственост, по предписание за вид и големина от отдел "СОЕЕ", Община Бургас. Дърветата да отговарят изискванията на ENA Quality Standards (ENA стандарт за качество) за производство на декоративна растителност. Гаранционният срок за извършено озеленяване и компенсаторно залесяване е най-малко два вегетативни периода, като поддържането е за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота.

На основание чл. 11 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год., компенсаторното залесяване се извършва от Възложителя, за негова сметка, извън неговия поземлен имот. Внасянето на компенсаторното залесяване да се извърши в първия възможен посадъчен сезон, но не по-късно от 30.04.2021 год.

Отсичането и изкореняването на дърветата да се извърши за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, след влизане в сила на Разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел "КИОБ", Община Бургас, ДЦАУ "Приморие", съгласно констатациите на Комисията. Манипулациите по отсичането на растителността, да се извършат от специализирана фирмата, за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). След приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

На основание чл. 23, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год., след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на дървесната растителност да се изготви приемно- предавателен протокол между служител в отдел "КИОБ" към "ДЦАУ Приморие" и представител на възложителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и се издаде транспортен билет. Добитият дървесен материал се предоставя на разпореждане на Общината.

За издадения административен акт се допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс на Интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение.

Разрешението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд - Бургас. 

Файлове:

Разрешение

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 371 Последна промяна: 09:30:28, 24 септември 2020