№ 2043/18.08.2020 г. Процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 21 август 2020
Валидно до: петък, 21 август 2020

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 2043/18.08.2020 г.

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.22 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г.  заседание (Протокол № 11),

 

О Т К Р И В А М:

 

Процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез публично оповестен конкурс, на поставяем обект - заведение за обществено хранене, с площ 45 кв. м, по съгласувана план - схема, в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - за рибарско пристанище.  Обектът да се ползва за извършване на търговска дейност.

Определям начална конкурсна цена на месечния наем в размер на 367,00 (триста шестдесет и седем) лева, без ДДС.

Определям стъпка за наддаване - 36,70 (тридесет и шест лв. и седемдесет ст.) лева.

Определям следните условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

1.         Идейна концепция за общо архитектурно решение на поставяемия обект с обяснителна записка, съдържаща детайлно описание на цялостното предложение за архитектурно оформяне, включително мерки, дейности  и елементи на синтеза за осмислянето му като зона с подчертана морска насоченост, чертежи и визуализации за изясняване в максимална степен проектното предложение.

2. Детайлна идейна концепция за архитектурно решение на поставяемия обект, придружена с обяснителна записка за използваните материали, 3Д визуализации, идеен архитектурен чертеж (две фасади и разрез), включваща КСС.

3. Изчерпателна информация за извършваната дейност от обекта, както и описание на приноса на обекта за морската насоченост на зоната- рибарското пристанище.

I.Определям следните критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

 

Офертите на участниците ще се разглеждат от комисията на няколко етапа:

-         Разглеждане на предложенията по допустимост, като едва след решение на комисията, че са налице всички изискуеми документи ще се пристъпи към следващия етап;

-         Разглеждане на идейна концепция на допуснатите кандидати, като  едва след решение на комисията, че същите отговарят на поставените изисквания ще се пристъпи към оценяване;

-         Разглеждане на предложените от участниците месечни наемни цени в наддавателните предложения.

 

II.Класирането ще се извърши на база следните критерии:

1.       К1 - оценка на Идейна концепция за общо архитектурно решение на преместваемия обект с обяснителна записка, съдържаща детайлно описание на цялостното предложение за архитектурно оформяне, включително мерки, дейности  и елементи на синтеза за осмислянето му като зона с подчертана морска насоченост, чертежи и визуализации за изясняване в максимална степен проектното предложение, описани в точка I, т. 1 до т.3 включително.

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Визията на обекта трябва да кореспондира с облика на Рибарско пристанище Сарафово. Територията е целесъобразно да се организира като обособен кът за отдих и развлечение, място, на което ще се усеща морската атмосфера и дух. За реализиране на интегрирано решение и завършеност на цялостния силует на пристанището, поставяемият обект и пространството около него трябва да притежават собствен и характерен облик, в архитектурно единство с прилежащата територия за постигане на общо въздействие на пространството като цялостен  ансамбъл.

Представените идейни проекти ще се оценяват от Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, чрез тайно гласуване. Всеки член на комисията оценява идейния проект, като дава оценка от 1 до 50 точки и поставя оценката си в плик, без да посочва името си. Оценките се сумират и сборът им се разделя на броя на членовете на комисията, като полученото частно представлява оценката за съответния проект.

Тежест на критерия N1=0,5

 

2. К2 - Цена (месечна наемна цена, в лева, без ДДС):

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К2 =  Ц (участник)     х 100,

Ц (максимална)

където Ц (участник) е предложената от кандидата цена, а Ц (максимална) е най-високата предложена цена.

Тежест на критерия: N2=0,5

Комплексна оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

К=К1хN1+К 2хN2

На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висок брой точки, изразяващ се в комплексна оценка - К.

При равен брой точки, се провежда таен търг между кандидатите, получили еднакъв брой точки, докато един от тях достигне по-висока месечна наемна цена. За целта кандидатите попълват ново наддавателно предложение, като трябва да наддадат с минимум една стъпка от достигнатата месечна наемна цена.

Офертата на кандидата трябва да е изготвена, в съответствие с приложените образци и да е съобразена с решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.22 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г.  заседание (Протокол № 11).

Наддавателното предложение се поставя в отделен, непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик, който се поставя в плика с офертата.

Идейният проект, ведно с количествено-стойностната сметка се поставят в отделен, непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик, който се поставя в плика с офертата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Депозитът за участие в конкурса е в размер 1 101 (хиляда сто и един) лева, платими по банков път по сметка на Община Бургас: IBAN BG89SOMB91303323996501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон гр. Бургас.

Цената за закупуване на документацията за участие в конкурсната процедура в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС (невъзстановими), се заплаща на касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата.

Документацията за участие в конкурса се закупува от ЦАО, находящ се на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Крайният срок за закупуване на документацията за участие в конкурса е до 04.09.2020 г.

Предложенията за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в надписан, запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа, в срок до 08.09.2020 година.

Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса - 28.08.2020 г. от 09:30 до 16:00 часа.

Дата и място за провеждане на конкурса - на 09.09.2020 г. от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, стая №111.

Утвърждавам конкурсна документация, както следва: заявление - приложение №1;  декларация - приложение №2;  проект на договор - приложение №3; декларация, специални условия - приложение №4;  декларация за оглед на имота - декларация - приложение №5; декларация за приемане условията на конкурса - приложение №6; наддавателно предложение - приложение №7; Копие от настоящата заповед; Схема-разпределение.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.        Заповедта за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул. "Александровска".

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й пред Административен съд - Бургас.

Заповедта да се връчи на директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

Изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1593 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021