№ 1993/11.08.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 13 август 2020
Валидно до: неделя, 13 септември 2020

ОБЩИНА БУРГАС 

З А П О В Е Д

№1993/11.08.2020 г. 

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.28 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11), Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.29 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11), Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11), Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.33 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11), Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.34 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11)

 

О Т К Р И В А М :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

1.    На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.28 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11):

УПИ ІV-235,236 (четири римско за имоти двеста тридесет и пет, двеста тридесет и шест), отреден "За жилищно строителство", целият с площ 1043 (хиляда четиридесет и три) кв.м.  в кв.28 А (двадесет и осем "А"), по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, при граници: североизток и югоизток-УПИ V, югозапад - УПИ ІІІ и северозапад-улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.501.236 (нула седем нула седем девет точка пет нула едно точка две три шест) и площ 1004 (хиляда и четири) кв.м. по КК на гр.Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.501.126, 07079.501.299, 07079.501.235 и 07079.501.298, актуван с Акт №9423/15.06.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 1 287 100 (един милион двеста осемдесет и седем хиляди и сто) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 287 100,00 (двеста осемдесет и седем хиляди и сто) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 287 100,00 (двеста осемдесет и седем хиляди и сто) лева и цена на тръжната документация -   2 574,20 (две хиляди петстотин седемдесет и четири лв. и двадесет ст.) лева, без ДДС.

 

2.  На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.29 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11):

УПИ VI-866 (шест римско за имот осемстотин шестдесет и шест), кв. 84 (осемдесет и четири), целият с площ 455 (четиристотин петдесет и пет) кв.м, отреден "за жилищно строителство", при граници: север - улица, изток - улица, юг - УПИ VII, запад - УПИ V по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.826.242 (нула седем нула седем девет точка осем две шест точка две четири две), с площ 455 кв.м, при съседи: 07079.826.241, 07079.826.243, 07079.826.443, 07079.826.442, по КК на гр. Бургас, актуван с Акт № 9239/27.08.2019 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 28 930 (двадесет и осем хиляди деветстотин и тридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2893,00 (две хиляди осемстотин деветдесет и три) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2893,00 (две хиляди осемстотин деветдесет и три) лева и цена на тръжната документация -   57,86 (петдесет и седем лв. и осемдесет и шест ст.) лева, без ДДС.

3.  На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11):

3.1.УПИ XI-99 (единадесет римско за имот деветдесет и девет), кв. 11 (единадесет), по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 295 (двеста деветдесет и пет) кв. м., отреден "за вилно строителство", при граници: север-УПИ VIII-96 и УПИ VII-96a, изток-УПИ XII-100 и УПИ XIII-101, юг-улица, запад-УПИ X-98, с идентификатор 07079.832.99 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка девет девет) по КККР на гр. Бургас, с площ 295 кв. метра, актуван с Акт №9402/01.06.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 10 140 (десет хиляди сто и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1014,00 (хиляда и четиринадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1014,00 (хиляда и четиринадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

3.2. УПИ VI-106 (шест римско за имот сто и шест), кв. 12 (дванадесет), по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 637 (шестстотин тридесет и седем) кв. м., отреден "за вилно строителство", при граници: север-УПИ I-102, изток-УПИ IV-105, юг-УПИ V-107, запад-улица, с идентификатор 07079.832.106 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка едно нула шест) по КККР на гр. Бургас, с площ 637 кв. метра, актуван с Акт №9400/01.06.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 21 900 (двадесет и една хиляди и деветстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2190,00 (две хиляди сто и деветдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2190,00 (две хиляди сто и деветдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

3.3. УПИ XII-149 (дванадесет римско за имот сто четиридесет и девет), кв. 15 (петнадесет), по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 846 (осемстотин четиридесет и шест)кв. м., отреден "за вилно строителство", при граници: север-УПИ VII-148, изток-УПИ IX-145, УПИ XI-147, юг-улица, запад- УПИ XIII-123, с идентификатор 07079.832.149 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка едно четири девет) по КККР на гр. Бургас, с площ 846 кв. метра, актуван с Акт №9401/01.06.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 29 980 (двадесет и девет хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2998,00 (две хиляди деветстотин деветдесет и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2998,00 (две хиляди деветстотин деветдесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 59,96 (петдесет и девет лв. и деветдесет и шест ст.) лева, без ДДС.

3.4. УПИ XI-197 (единадесет римско за имот сто деветдесет и седем), кв. 4а (четири "а"), по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 530 (петстотин и тридесет) кв. м., отреден "за вилно строителство", при граници: север-УПИ VIII-194, изток-край на регулация, юг-улица, запад- УПИ X-196, с идентификатор 07079.832.197 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка едно девет седем) по КККР на гр. Бургас, с площ 530 кв. метра, актуван с Акт №9326/20.01.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 19 020 (деветнадесет хиляди и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1902,00 (хиляда деветстотин и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1902,00 (хиляда деветстотин и два) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

4.    На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.33 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11):

4.1. УПИ IV-1500 (четири римско за имот хиляда и петстотин), бивш масив 72 (седемдесет и две), местност "Черна Яна" (бивша местност "Караянос"), землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 930 (деветстотин и тридесет) кв.м, отреден "за складова база", при граници: север - УПИ I, изток - улица, юг - улица, запад - УПИ I по действащ ПУП-ПРЗ, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.6.1500 (нула седем нула седем девет точка шест точка едно пет нула нула), с площ 930 кв.м, при съседи: 07079.6.1504, 07079.6.1426 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт № 9415/11.06.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 36 070 (тридесет и шест хиляди и седемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3607,00 (три хиляди шестстотин и седем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 3607,00 (три хиляди шестстотин и седем) лева и цена на тръжната документация - 72,14 (седемдесет и два лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС.

4.2. УПИ V-1501 (пет римско за имот хиляда петстотин и едно), бивш масив 72 (седемдесет и две), местност "Черна Яна"(бивша местност "Караянос"),  землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 408 (четиристотин и осем) кв.м, отреден "за КОО", при граници: север - улица, изток - улица, юг - УПИ VIII, запад - УПИ VI по действащ ПУП-ПРЗ, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.6.1501 (нула седем нула седем девет точка шест точка едно пет нула едно), с площ 408 кв.м, при съседи: 07079.6.1504, 07079.6.1502, 07079.6.1444, 07079.827.113, 07079.827.115, 07079.827.117 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №9416/11.06.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 15 800 (петнадесет хиляди и осемстотин лева) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1580,00 (хиляда петстотин и осемдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1580,00 (хиляда петстотин и осемдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

5.    На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.34 отдневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11):

5.1. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1914 (нула седем нула седем девет точка едно три точка едно девет едно четири) по КККР на гр. Бургас, с площ 740 (седемстотин и четиридесет) кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1915, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1913, съответстващ на поземлен имот №507751 по Карта на възстановената собственост на земл. кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №8564/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 26 800 (двадесет и шест хиляди и осемстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 2680,00 (две хиляди шестстотин и осемдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2680,00 (две хиляди шестстотин и осемдесет) лева и цена на тръжната документация - 53,60 (петдесет и три лв. и шестдесет ст.) лева, без ДДС.

5.2. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1915 (нула седем нула седем девет точка едно три точка едно девет едно пет) по КККР на гр. Бургас, с площ 379 (триста седемдесет и девет) кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1916, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1914, съответстващ на поземлен имот №507752 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №8565/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 13 740 (тринадесет хиляди седемстотин и четиридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1374,00 (хиляда триста седемдесет и четири) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1374,00 (хиляда триста седемдесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

5.3. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1916 (нула седем нула седем девет точка едно три точка едно девет едно шест) по КККР на гр. Бургас, с площ 257 (двеста петдесет и седем) кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1917, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1915, съответстващ на поземлен имот №507753 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №8566/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 9 300 (девет хиляди и триста) лева и стъпка за наддаване в размер на 930,00 (деветстотин и тридесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 930,00 (деветстотин и тридесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 02.09.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозит за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъде внесена в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 31.08.2020 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 01.09.2020 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 09.09.2020 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 04.09.2020 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 08.09.2020 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение. 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2348 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021