№ 1227/27.05.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет години/ на самостоятелно обособена част от двуетажна масивна сграда - павилион № 5 от ДГ „Звездица-Зорница“, град Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 29 май 2020
Валидно до: четвъртък, 11 юни 2020

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

1227/27.05.2020 г.

На основание чл.14, ал.2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 30 от дневния ред на проведеното на 28.04.2020 г. заседание (Протокол № 9),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет години/ на самостоятелно обособена част от двуетажна масивна сграда - павилион № 5 от ДГ "Звездица-Зорница", град Бургас, предназначена за образователни дейности, отразена с идентификатор 07079.601.264.1 по КККР на град Бургас, построена в УПИ XIX-264, кв. 9 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Зорница", град Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.601.264 по КККР на град Бургас, за които е съставен Акт № 9224/01.08.2018 г. за публична общинска собственост, с разгърната застроена площ на обособената част от 488 (четиристотин осемдесет и осем) кв. метра, състояща се от една секция с вход №1, включваща две занимални, разположени на два етажа и обслужващи и санитарни помещения, за образователни дейности, с начална тръжна цена на месечния наем, в размер на 1 220,00 (хиляда двеста и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 122,00 (сто двадесет и два) лева.

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 3 660,00 (три хиляди шестстотин и шестдесет) лева.

Участниците в търга трябва да осъществяват дейност в областта на образованието и да са вписани в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование при условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.

В договора за отдаване под наем да бъдат включени следните клаузи:

1. Помещенията в павилион № 5 на ДГ "Звездица-Зорница" - град Бургас, предмет на договора, да се ползват за образователни дейности.

2. Всички подобрения и преустройства на имота се съгласуват с ръководството на ДГ "Звездица-Зорница" - град Бургас и Община Бургас по предвидените законови разпоредби.

3. Наемателят е длъжен да извърши ремонт, като направените от него инвестиции ще се приспадат от месечния наем до изчерпване стойността на направените подобрения в имота.

4. Инвестициите, извършени от наемателя, ще се приспадат от месечния наем при представени документи и фактури, след извършване на проверка на обекта от служители на Община Бургас.

5. След прекратяване действието на договора за наем, всички извършени от наемателя подобрения, в резултат на основни, текущи ремонти, реконструкции и преустройства, остават собственост на Община Бургас, като наемателят няма право да претендира заплащането им.

6. Всички разходи за ел. енергия, вода, отопление, чистота, хигиена и всички други разходи, свързани с ползването и поддръжката на имота, са за сметка на наемателя.

7. Наемателят застрахова за своя сметка в полза на Община Бургас наетия имот за всички застрахователни събития. В случай на възникнало застрахователно събитие, застрахователят заплаща дължимото обезщетение  по банкова сметка на Община Бургас в "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, сметка BG 08 SOMB 91308424151744, код за вид плащане 44 41 00.

Търгът да се проведе на 17.06.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

            Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на ДГ "Звездица-Зорница", заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 15.06.2020 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 16.06.2020 г.

Оглед на обекта може да бъде извършен след предварително записване на тел. 0885 22 79 40 - София Димитрова - директор на ДГ "Звездица-Зорница", град Бургас.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обекта, да се проведе на 24.06.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 22.06.2020 г.

Нови заявления за участие в повторния търг да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 23.06.2020 г.

Допълнителна информация: тел. 056/907 317 - Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1697 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021