Покана за обществено обсъждане

Размер на шрифта: A A A Назад
петък, 20 март 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг и чл.6 ал.1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас (Приета с Решение по т.11/ Протокол № 14 от 20.11.2008 г. на Общински съвет - Бургас), Община Бургас обявява провеждане на обществено обсъждане на намерението да реализира инвестиционни проекти чрез поемане на дългосрочен дълг от "Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ" ЕАД и/или ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент "Фонд за градско развитие", финансиран със средства от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 за регионите София и Южна България. Инвестиционните проекти, които ще бъдат финансирани чрез дълг са: "Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/закрита лодкостоянка" в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245 по КК на местност "Рибарско пристанище", кв. "Крайморие", гр. Бургас", "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26", "Изграждане на социални жилища в зона "Д" на ж. к. "Меден рудник", УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас", "Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас", "Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап", "Създаване на Младежки международен център Бургас", "Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт", "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух", "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим", "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека", "Реконструкция на ул. "Цариградска" от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 468б до о.т. 469 и прилежащо пространство в УПИ I, кв. 38, на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас - част от проект "Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.к. "Меден рудник - етап II".
Параметрите на дълговото финансиране са:
1. Максимален размер на дългосрочен дълг - до 14 784 885 лева
2. Валута на дълга - лева
3. Вид на дълга - дългосрочен инвестиционен, поет с договори за общински заем, предоставени от "Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ" ЕАД и/или ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент "Фонд за градско развитие".
4. Начин на обезпечаване - залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Бургас по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от "а" до "ж" от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Бургас по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог
5. Срок за усвояване на кредита - до 2 години, считано от датата на подписване на договора
6. Условия за погасяване - месечни погасителни вноски по главница и лихва
7. Гратисен период за погасяване на главницата - до 2 години, считано от датата на подписване на договора
8. Срок за погасяване - до 12 години, считано от датата на подписване на договора
9. Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства
10. Максимален лихвен процент: за кредити от "Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ" ЕАД - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка до 4,083 % годишно, за кредити от финансов инструмент "Фонд за градско развитие", чрез ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ) - Референтен лихвен процент на ОББ плюс максимална надбавка до 4,5 % годишно
11. Такси, комисиони, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита - съгласно ценовата политика на фонда и/или финансовия инструмент и Управляващата банка.
На основание Решение, прието от Народното събрание на 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и в изпълнение на мерките срещу разпространението на коронавируса, въведени със Заповед на Кмета на Бургас, отправяме покана до обществеността, всички заинтересовани физически и юридически лица, държавни и обществени организации да изразят мнения, становища и предложения, както и да отправят въпроси по електронен път на следните електронни адреси: m.stankova@burgas.bg и z.karaivanova@burgas.bg, в срок до 27.03.2020 включително.
В изпълнение формалните изисквания на Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас обществено обсъждане ще бъде проведено на 27.03.2020 г. от 17:00 ч. в залата на Общината на ул. "Конт Андрованти" №1 ет.3, при спазване на въведените противоепидемични мерки, носене на маски и ръкавици.
Материалите, свързани с представяне на параметрите на проектите, които ще бъдат финансирани чрез дългосрочен дълг са публикувани на официалния сайт на община Бургас - www.burgas.bg.

Файлове:

Информация за обществено обсъждане

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1827 Последна промяна: 16:15:22, 05 февруари 2021