Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
понеделник, 15 юли 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

ОБЩИНА БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ

На 24.07.2019 от  17 часа в заседателната зала на община Бургас, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг  и чл. 6  ал. 1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от община Бургас (Приета с Решение по т.11/ Протокол № 14 от 20.11.2008 г. на Общински съвет - Бургас), ще се проведе обществено обсъждане за намерението на Община Бургас, чрез поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020  за регионите София и Южна България,  да реализира инвестиционен проект: "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно - образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека". Целият инвестиционен проект ще се финансира чрез комбиниране на финансовия инструмент, собствени бюджетни средства на община Бургас и безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, по Процедура BG16RFOP001-1.001-39 в рамките на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Инвестиционен приоритет 4 " Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище "

Параметри на финансовия инструмент:

1.       Максимален размер на дългосрочен дълг - 5 971 095 лева

2.       Валута на дълга - лева

3.       Вид на дълга - дългосрочен инвестиционен, поет с договор за общински заем от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020  за регионите София и Южна България

4.       Начин на обезпечаване - залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Бургас по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от "а" до "ж" от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог

5.       Срок за усвояване на кредита - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит

6.       Условия за погасяване - ежемесечни лихвени плащания и  погасителни вноски по главница   

7.        Гратисен период за погасяване на главницата - до 24 месеца, считано от датата на  подписване на договора за кредита

8.       Срок за погасяване -  144 месеца

 

9.       Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства

10.   Осреднен лихвен процент - Референтен лихвен процент на ОББ плюс максимална надбавка до 1 % годишно

11.   Такси, комисиони, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита - съгласно ценовата политика на фонда

 

От страна на община Бургас се отправя покана за присъствие на общественото обсъждане към представители на общинската администрация, държавни и обществени организации, към обществеността и всички заинтересовани физически и юридически лица.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1936 Последна промяна: 16:14:37, 05 февруари 2021