Размер на шрифта: A A A Назад

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

Съобщение за издадена на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община гр.Бургас за разрешаване изработване на ПУП- ПЗ за ПИ с идентификатори по КК на с.Твърдица, с.о.“Батака“, Община Бургас

ДО Стоянка Иванова Момчева, Атанаска Христова Иванова и Нина Христова Русева , собственици в ПИ с идентификатор 72151.501.64 по КК на  с.Твърдица, с.о. „Батака“, Община  Бургас. Изх.№94-01-26092(2)/24.09.2021г.                             Във връзка с чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме…

Прочетете повече

​​​​​​​УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на общо 1 /един/ брой дърво от вид:…

Прочетете повече

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на В. Проданов и Н. Брайков

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Изграждане на две жилищни сгради и водовземно съоръжение за добив от подземни води – тръбен кладенец за поливни…

Прочетете повече

Съобщение до Алкан Еюбов Фейзов, Тонко Иванов Фотев, Ивайло Илиев Зартов и „СМ ПРО“

ДО Алкан Еюбов Фейзов, Тонко Иванов Фотев, Ивайло Илиев Зартов и „СМ ПРО“ ООД, собственици на ПИ в бивш масив 16, местност „Големия камък“ в землището на с .Димчево, Община  Бургас 

Прочетете повече

Съобщение до Радка Йорданова Димитрова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО РАДКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА УЛ. ШЕЙНОВО №29, ВХ.2, ЕТ.2 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2341/24.08.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се определят собствениците…

Прочетете повече

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Вежимилк“ ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Водовземане чрез съществуващ помпен агрегат с директно помпен смукател във водите на река Айтоска за напояване чрез дъждуване…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по…

Прочетете повече