Размер на шрифта: A A A Назад

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В БЛ.54, Ж.К. „ИЗГРЕВ“

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В БЛ.54, Ж.К. „ИЗГРЕВ“, ГР.БУРГАС ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ И РУП ЗА УПИ III-243, КВ.30 ПО ПЛАНА НА Ж.К.,,ИЗГРЕВ“ , ГР. БУРГАС     ОБЩИНА…

Прочетете повече

Съобщение до Дениса Стефанова

 ДО ДЕНИСА СТЕФАНОВА С АДРЕС: СЛОВАКИЯ             На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че на основание чл. 16, ал. 6 от ЗУТ е издадена Заповед № 2079/26.07.2021г. на Зам.-Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ с която собствениците на неурегулиран поземлен имот 003059 по недействаща КВС на с.…

Прочетете повече

№ 1992/19.07.2021 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 1 стопанска година

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №1992/19.07.2021 г.   На основание и чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи, чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 31 от дневния ред на проведеното на…

Прочетете повече

№ 1991/19.07.2021 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 10 години

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   № 1991/19.07.2021   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,       чл.18, чл.52 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), приета от Общински съвет - Бургас и Решениe на Общински…

Прочетете повече

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Кр. Дъбов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпило писмо за инвестиционно предложение: „Изграждане на административна сграда в ПИ с идентификатори 07079.17.2293 и 07079.17.2294 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник-Черно…

Прочетете повече

Съобщение за издаване на разрешения да се изработи проект за ПУП-ПР по плана на с.Маринка, по КК на гр.Бургас и кв.Крайморие

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №2001/19.07.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.15, ал.3 и чл.19, ал.1, т.4 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на с.Маринка, по КК на гр.Бургас и кв.Крайморие

СЪОБЩЕНИЕ До всички собственици и носители на ограничени вещни права в  УПИ III-5010004 и УПИ IV-5010005 в кв.5 по плана на с.Маринка,  Община Бургас, ПИ с идентификатори 47202.501.4 и 47202.501.5 по КК на с.Маринка.   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2001/19.07.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община …

Прочетете повече

Съобщение до "МЕЯ - 99" ЕООД

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО „МЕЯ-99“ ЕООД Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, ПЗ „СЕВЕР“, ЗАД БЕНЗИНОСТАНЦИЯ „БОВА“ ГР. БУРГАС             На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1682/23.06.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече