Размер на шрифта: A A A Назад

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В БЛ.54, Ж.К. „ИЗГРЕВ“

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В БЛ.54, Ж.К. „ИЗГРЕВ“, ГР.БУРГАС ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ И РУП ЗА УПИ III-243, КВ.30 ПО ПЛАНА НА Ж.К.,,ИЗГРЕВ“ , ГР. БУРГАС     ОБЩИНА…

Прочетете повече

Съобщение до Дениса Стефанова

 ДО ДЕНИСА СТЕФАНОВА С АДРЕС: СЛОВАКИЯ             На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че на основание чл. 16, ал. 6 от ЗУТ е издадена Заповед № 2079/26.07.2021г. на Зам.-Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ с която собствениците на неурегулиран поземлен имот 003059 по недействаща КВС на с.…

Прочетете повече

Община Бургас обявява инвестиционни намерения

Инвестиционно предложение на „Близнаци 71“ ООД  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:  „Изграждане на складова база…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

          Уведомяваме лицата в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-339 и УПИ XVI-338 в кв. 135Б по плана…

Прочетете повече

Съобщение до Димитър Борисов Шейреков

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ДИМИТЪР БОРИСОВ ШЕЙРЕТОВ  МЕСТНОСТ „СРЕДИ ДОЛ“ №3 ГР. СЛИВЕН               На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1163/10.05.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за ПИ кв.8 по плана на ПЗ"Победа"

До всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за ПИ с идентификатор 07079.660.455 по КККР на гр.Бургас, кв.8 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас е издадена Заповед №1506/03.06.2021г. за одобрен ПУП-ПРЗ, с който се обособяват нови УПИ XVIII и УПИ XIХ, кв.8 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас. Същият…

Прочетете повече

Съобщение за разрешение изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ находящ се в ПЗ "Север"

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №1549/08.06.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2 при условията на чл.17 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на „ЙОГИ-БГ“ ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:  „Вътрешно преустройство на Банков офис с идентификатор 07079.602.255.1.68 и търговски…

Прочетете повече