Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас съобщава констативен акт №П-7/21.07.2021г., съставен на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) . Бургас съобщава на Велин Йорданов Дракалиев и Събка Цонева Дракалиева, че на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е съставен констативен акт №П-7/21.07.2021г., с който е открито…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХL-105 и XLIII-105 в кв.1 по плана на кв.“Победа"

ОБЩИНА БУРГАС ДО ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4 МАРИЙКА ПЕТРОВА ИВАНОВА ГРАД БУРГАС, К/С „ЗОРНИЦА“ БЛ. 39 ЕТ. 13 СТАЙКО ТОДОРОВ АНДРЕЕВ ГР.БУРГАС, Ж.К.МЕДЕН РУДНИК № 109 вх.1 ет.6 ап.17 СТАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА ГР.БУРГАС, КВ.ПОБЕДА-УЛ.СТРАЦИН № 4А СУЛТАНКА СИМЕОНОВА ФИЛИПОВА ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.68, ВХ.3,…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТОЙЧО ДОНЕВ ДОНЕВ, СТОЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ, СТОЯН КИРИЛОВ КИРЯЗОВ И СВЕТЛАНА КИРИЛОВА КИРЯЗОВА ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, С КОИТО E ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ И РУП ЗА УПИ XII-462, КВ.56 ПО ПЛАНА…

Прочетете повече

Съобщение до Георги Благоев недялков

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ГЕОРГИ БЛАГОЕВ НЕДЯЛКОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ №27 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2468/03.09.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което…

Прочетете повече

Съобщение до Мохамед Рида Амайри и Димитринка Иванова Илиева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МОХАМЕД РИДА АМАЙРИ Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ №316, ВХ. В, ЕТ.7, АП.53 ГР. СОФИЯ, Р-Н ИЛИНДЕН ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА Ж.К. „МЛАДОСТ 3“ №319, ВХ.1, ЕТ.2, АП.5 ГР. СОФИЯ, Р-Н МЛАДОСТ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено…

Прочетете повече

Съобщение за обнародвано в ДВ съобщение до заинтересовани собственици в землището на кв.Банево

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.74 от 07.09.2021г. е обнародвано:   -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на захранващ електропровод, обслужващ УПИ…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПУР, местност "Черна гора", землище "Меден Рудник"

До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ XVIII-818 и УПИ XIX-821, местност „Черна гора“, (бивша местност „Кара баир“), землище „Меден Рудник“, гр. Бургас, поземлени имоти с идентификатори 07079.8.814 и 07079.8.899 по КК на гр.Бургас, е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПУР. Същият е изложен в ст.4…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.378 ПО КК НА ГР. БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.378 ПО КК НА ГР. БУРГАС (УПИ V, КВ.164 ПО ПЛАНА НА ЗАПАДНА ЦГЧ, ГР. БУРГАС) Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж…

Прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ IV, XII, XIV, IX, II в кв.146 по плана на ЦГЧ гр. Бургас

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С - Д И Р Е К Ц И Я “Ц А У П Р И М О Р И Е” Изх.№ 08-00-905/4/01.09.2021г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени…

Прочетете повече