Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за издадено разрешение за строеж №152/20.09.2021г.

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул.“Цар Самуил“№9   Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №152/20.09.2021г. за обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с идентификатор 07079.612.37.2 по КК на гр.Бургас, находяща се в УПИ I, кв.160…

Прочетете повече

Съобщение до Алкан Еюбов Фейзов, Тонко Иванов Фотев, Ивайло Илиев Зартов и „СМ ПРО“

ДО Алкан Еюбов Фейзов, Тонко Иванов Фотев, Ивайло Илиев Зартов и „СМ ПРО“ ООД, собственици на ПИ в бивш масив 16, местност „Големия камък“ в землището на с .Димчево, Община  Бургас 

Прочетете повече

Съобщение до Радка Йорданова Димитрова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО РАДКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА УЛ. ШЕЙНОВО №29, ВХ.2, ЕТ.2 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2341/24.08.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се определят собствениците…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на промишлена зона “Юг-изток“, гр. Бургас

До всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че за УПИ XIII-65, кв.2 по плана на промишлена зона “Юг-изток“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.662.40 по КККР на гр. Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08:30…

Прочетете повече

Съобщение от Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №2661/20.09.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие",…

Прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ПЗ Север, в.з.Росенец, в разширението на строителните граница на гр.Бургас, ж.к.Зорница, КК на гр.Бургас, кв."Рудник-Черно море"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХIV-2808 в кв.64 по плана на ПЗ Север, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.2808 по КК на с.Брястовец.   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2661/20.09.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции…

Прочетете повече

Съобщение до Костадинка Димитрова Симеонова и Недялка Димитрова Коцева

ДО КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА УЛ. АЛЕКСАНДЪР РАЧИНСКИ №1, ЕТ.3, АП.56 ГР. ВАРНА НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КОЦЕВА Ж.К. „ЗОНА Б-5“ №8, ВХ. Б, ЕТ.6, АП.119 ГР. СОФИЯ

Прочетете повече

Съобщение до Тодор Димитров Петров

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ТОДОР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ДРАВА“ №18 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2446/01.09.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „АНТОН ИВАНОВ“ №12 ГР. БУРГАС ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ТАНЧЕВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ“ №17 ГР. БУРГАС ТОДОР МАТЕВ ДИМИТРОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „ГЕОРГИ КАЗАКОВ – ДАСКАЛА“ №52 ГР. БУРГАС АНА МОМЧИЛОВА ТАНЧЕВА УЛ. „СРЕДНА…

Прочетете повече