Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 16/04.10.2021 год.

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 16/04.10.2021 год. Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция „Строителство“ на Община Бургас, като разгледах изготвеният констативен протокол от дата 10.08.2021г. в предвид започнали ремонтни дейности по реконструкция на улични и тротоарни настилки…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ МОМЧИЛОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №27 ГР. БУРГАС ХРИСТО АТАНАСОВ НИКОВ Ж.К. „ХИПОДРУМА“ №132, ВХ. А, ЕТ.3, АП.10 ГР. СОФИЯ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2461/03.09.2021г. на Комисията по чл.210 от…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, С КОИТО E ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ УПИ I-38, КВ.73 ПО ПЛАНА НА КВ. САРАФОВО, /БИВША МЕСТНОСТ„МАНАСТИРСКОТО“/, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.986 ПО КК НА ГР. БУРГАС Публикувано на :…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ

На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Община Бургас съобщава че е издадено разрешение за строеж №158/29.09.2021г. за обект: „НОВИ УЛИЦИ В КВ.66, КВ.67 И КВ.68 ПО ПЛАНА НА ПЗ „СЕВЕР“, ГР.БУРГАС С УЧАСТЪЦИ: УЧАСТЪК 1- НОВА УЛИЦА С КРАЙУЛИЧНО ПАРКИРАНЕ ОТ О.Т.180-181-182-183-184-185-186-187-188 ДО О.Т.189 УЧАСТЪК 2 - НОВА УЛИЦА С…

Прочетете повече

Съобщение до Стоянка Стаматова Пишева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО СТОЯНКА СТАМАТОВА ПИШЕВА КВ. САРАФОВО, УЛ. БАБА ТОНКА №47 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2608/15.09.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което…

Прочетете повече

Съобщение до заинтересовани собственици

ДО Всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че за УПИ II-10,51,52, УПИ VIII-10, УПИ IX-10 и УПИ X-52, кв.117, по плана на зона „В“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, представляващи ПИ с идентификатори 07079.653.661, 07079.653.660, 07079.653.662 и 07079.653.663 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАНЯ СТЕФАНОВА-ЗАХАРИЕВА,ТИНКА НИКОЛОВА, МАРИАН НИКОЛОВ И МАРИЯ КОЛЕВА

ДО ВАНЯ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА-ЗАХАРИЕВА ТИНКА ДОНЧЕВА НИКОЛОВА И МАРИАН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ МАРИЯ ИВАНОВА КОЛЕВА   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 1928/13.07.2021 г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ LI-49 в бивш масив 41 по плана на местност…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II-5582, кв. 16 по плана на ж.к. „Възраждане“ гр. Бургас, ПИ идентификатор 07079.617.116.1.19 по КК на гр. Бургас с административен адрес: ул. „Любен Каравелов" № 112

  О Б Щ И Н А  Б У Р Г А С - Д И Р Е К Ц И Я  “Ц А У  П Р И М О Р И Е”       Изх.№94-01-17326 /6/28.09.2021г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е     До…

Прочетете повече