Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за издадено разрешение за строеж

Съобщение за издадено Разрешение за строеж №27-"З"/19.05.2015г. за  "Остъкляване на  тераса към апартамент с идентификатор по КК 07079.607.77.1.242 на седми етаж" в бл.77, вх.10 по плана на ж.к. "Лазур" , гр.Бургас .        До  Димитринка Георгиева Попова-домоуправител  на ж.к."Лазур", бл.№77, вх.10, гр .Бургас.    Изх. №94-01-16403/2/06.07.2015г.                                  ЦАУ"Зора                                                                                                                          Уведомяваме…

Прочетете повече

Търгове за земеделски земи

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  ЕСъс Заповед № 1632/03.07.2015 г. на Кмета на Община Бургас се открива процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, находящи се в землищата на територията на общината, за отглеждане…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за преместване на 1 брой дълготрайно декоративно дърво, във връзка с обект: "Благоустрояване с осигуряване на места за паркиране и пешеходни подходи в границите на УПИ…

Прочетете повече

Съобщение до Анатолий Миколаец, гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Черно море“ №48, ет.1, ап.3

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Анатолий Миколаец, гр. Бургас, кв. "Сарафово", ул. "Черно море" №48, ет.1, ап.3 за издадена Покана по реда на чл. 277, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), за доброволно изпълнение на Заповед №122 от 20.01.2015 г. на Директора на…

Прочетете повече

Обществено обсъждане

СЪОБЩЕНИЕНа основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ на 02.07.2015г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Бургас, ул."Александровска" №26 ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I, кв.40, по плана на ж.р. "Меден Рудник", с…

Прочетете повече

До заинтересовани лица Янка Кирова Петкова, Антон Николов Николов, Христо Николов Николов

Изх. №94-01-9498/2/19.03.2015 г.                        До заинтересовани лица Янка Кирова Петкова, Антон Николов Николов, Христо Николов Николов                     Уведомяваме Ви, че е издадено решение № 94-01-9498/2/19.03.2015 г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена със заповед № 1010/25.04.2011 г., относно провеждане на процедура по чл.210, ал.2 от…

Прочетете повече

До Иван Илиев Теохаров за определена пазарна оценка на имоти

Съобщение   До Иван Илиев Теохаров, с адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ж.р."Меден рудник", бл.94, вх.6, ет.3; С Решение № 67-00-2007/2/01.06.2015г.  на комисия по чл.210 от  ЗУТ, назначена със Заповеди №№ 1010/25.04.2012г. и 1960/25.07.2013г. на Кмета на Община Бургас, е определена пазарна оценка на: -УПИ VІІ-54, целият с площ 4614 кв.м.,…

Прочетете повече

До всички собственици на самостоятелни обекти в бл.154 бл.155, ж.к."Славейков"

ДОВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НАСАМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИВ БЛ.№ 154 И №155, Ж.К."СЛАВЕЙКОВ"ГР.БУРГАС    СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас съобщава на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № О-60/18.06.2015г. за обект: "Жилищна сграда"в УПИ V-460, кв.3 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас Разрешението за строеж и приложенията към него…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №П-44/15.06.2015

СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Община Бургас съобщава че е издадено разрешение за строеж №П-44/15.06.2015г. за обект: "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА НОЩЕН БАР С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.374.1.1 В МИКРОПИВОВАРНА И БИСТРО, РАЗПОЛОЖЕН В ЧАСТ ОТ ПАРТЕРА И СУТЕРЕНА НА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ", находяща се в: ПИ с идентификатор…

Прочетете повече