Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Шаофу Ванг с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.140, вх.1, ет. 6

Съобщение до Шаофу Ванг с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.140, вх.1, ет.6.   ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“ ДО Г-Н ШАОФУ ВАНГ БЛ.140, ВХ.1, ЕТ.6, АП.31 Ж.К. „ИЗГРЕВ“ ГР. БУРГАС Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Шаофу Ванг с адрес: гр. Бургас, ж.к.…

Прочетете повече

Съобщение за издадени разрешения за изработване на проекти ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №2853/04.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.124а, ал.2, чл.110, ал.1, във връзка с чл.17, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.6.931 по КК на гр. Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.6.931 по КК на гр. Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2854/04.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2, чл.110,…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.6.925 по КК на гр. Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.6.925 по КК на гр. Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2853/04.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2, чл.110,…

Прочетете повече

Съобщение до Даниела Господинова за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ДОЛНО ЕЗЕРОВО"" ДО ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ГОСПОДИНОВА Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIІ-611, кв.54 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.826.585 по КК на гр. Бургас, разработването на който е разрешено със…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ VII-635, VIII-636, IX-637 и XIX-638 в кв. 59 по плана на кв. “Рудник – Черно море“, гр. Бургас, поземлени имоти с идентификатори 07079.711.63, 07079.711.636, 07079.711.637 и 07079.711.3548 ПУБЛИКУВАНО НА: ЧЕТВЪРТЪК, 07 ОКТОМВРИ 2021 ВАЛИДНО ДО: ЧЕТВЪРТЪК, 21 ОКТОМВРИ…

Прочетете повече

Съобщение до Марио Борисов Андреев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МАРИО БОРИСОВ АНДРЕЕВ БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ №20, ВХ. Б, ЕТ.5, АП.17 ГР. СОФИЯ ЦОНКО БОРИСОВ АНДРЕЕВ УЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО №12, ВХ. В, ЕТ.2, АП.30 ГР. ХАСКОВО На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2445/01.09.2021г. на…

Прочетете повече

С ъобщение до Марио Борисов Андреев и Цонко Борисов Андреев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МАРИО БОРИСОВ АНДРЕЕВ БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ №20, ВХ. Б, ЕТ.5, АП.17 ГР. СОФИЯ ЦОНКО БОРИСОВ АНДРЕЕВ УЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО №12, ВХ. В, ЕТ.2, АП.30 ГР. ХАСКОВО На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2445/01.09.2021г. на…

Прочетете повече

Съобщение до Данка Янкова Костадинова

Съобщение до ДАНКА ДЯНКОВА КОСТАДИНОВА, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл. 111, вх. А, ет. 1, ап. 3 Публикувано на: сряда, 06 октомври 2021 год. Валидно: сряда, 13 октомври 2021 год. ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ ”ЦАУ ИЗГРЕВ ДО Г-ЖА ДАНКА ДЯНКОВА КОСТАДИНОВА Ж.К. „ИЗГРЕВ“ БЛ. 111, ВХ.…

Прочетете повече