Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на промишлена зона “Юг-изток“, гр. Бургас

До всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че за УПИ XIII-65, кв.2 по плана на промишлена зона “Юг-изток“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.662.40 по КККР на гр. Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08:30…

Прочетете повече

Съобщение от Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №2661/20.09.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие",…

Прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ПЗ Север, в.з.Росенец, в разширението на строителните граница на гр.Бургас, ж.к.Зорница, КК на гр.Бургас, кв."Рудник-Черно море"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХIV-2808 в кв.64 по плана на ПЗ Север, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.2808 по КК на с.Брястовец.   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2661/20.09.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции…

Прочетете повече

Съобщение до Костадинка Димитрова Симеонова и Недялка Димитрова Коцева

ДО КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА УЛ. АЛЕКСАНДЪР РАЧИНСКИ №1, ЕТ.3, АП.56 ГР. ВАРНА НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КОЦЕВА Ж.К. „ЗОНА Б-5“ №8, ВХ. Б, ЕТ.6, АП.119 ГР. СОФИЯ

Прочетете повече

Съобщение до Тодор Димитров Петров

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ТОДОР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ДРАВА“ №18 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2446/01.09.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „АНТОН ИВАНОВ“ №12 ГР. БУРГАС ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ТАНЧЕВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ“ №17 ГР. БУРГАС ТОДОР МАТЕВ ДИМИТРОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „ГЕОРГИ КАЗАКОВ – ДАСКАЛА“ №52 ГР. БУРГАС АНА МОМЧИЛОВА ТАНЧЕВА УЛ. „СРЕДНА…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас съобщава констативен акт №П-7/21.07.2021г., съставен на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) . Бургас съобщава на Велин Йорданов Дракалиев и Събка Цонева Дракалиева, че на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е съставен констативен акт №П-7/21.07.2021г., с който е открито…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХL-105 и XLIII-105 в кв.1 по плана на кв.“Победа"

ОБЩИНА БУРГАС ДО ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4 МАРИЙКА ПЕТРОВА ИВАНОВА ГРАД БУРГАС, К/С „ЗОРНИЦА“ БЛ. 39 ЕТ. 13 СТАЙКО ТОДОРОВ АНДРЕЕВ ГР.БУРГАС, Ж.К.МЕДЕН РУДНИК № 109 вх.1 ет.6 ап.17 СТАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА ГР.БУРГАС, КВ.ПОБЕДА-УЛ.СТРАЦИН № 4А СУЛТАНКА СИМЕОНОВА ФИЛИПОВА ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.68, ВХ.3,…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТОЙЧО ДОНЕВ ДОНЕВ, СТОЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ, СТОЯН КИРИЛОВ КИРЯЗОВ И СВЕТЛАНА КИРИЛОВА КИРЯЗОВА ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, С КОИТО E ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ И РУП ЗА УПИ XII-462, КВ.56 ПО ПЛАНА…

Прочетете повече

Съобщение до Георги Благоев недялков

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ГЕОРГИ БЛАГОЕВ НЕДЯЛКОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ №27 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2468/03.09.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което…

Прочетете повече