Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 15 септември 2021
Валидно до: сряда, 29 септември 2021

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТОЙЧО ДОНЕВ ДОНЕВ, СТОЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ, СТОЯН КИРИЛОВ КИРЯЗОВ И СВЕТЛАНА КИРИЛОВА КИРЯЗОВА ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, С КОИТО E ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ И РУП ЗА УПИ XII-462, КВ.56 ПО ПЛАНА НА КВ.САРАФОВО, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.662 ПО КК НА ГР. БУРГАС

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДО

СТОЙЧО ДОНЕВ ДОНЕВ

Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.39, ВХ.5, ЕТ.3, АП.7

ГР.БУРГАС

СТОЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ

КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „РАДИ НИКОЛОВ“ № 20

ГР.БУРГАС

СТОЯН КИРИЛОВ КИРЯЗОВ

Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ БЛ.42, ВХ.1, ЕТ.6, АП.12

ГР.БУРГАС

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА КИРЯЗОВА

Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ БЛ.42, ВХ.1, ЕТ.6, АП.12

ГР.БУРГАС

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 2268 от 12.08.2021год. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас e одобрено изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XII-462, кв.56 по плана на кв.Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.662 по КК на гр. Бургас, с което се променя устройствената зона от Жм в 2/Жс, УПИ XII се отрежда за ПИ с идентификатор 07079.820.662 по КК, със запазване на функционално отреждане „за жилищно застрояване“ и на съществуващата жилищна сграда, с предвиждане на пристрояване и надстрояване към нея, посочено с ограничителни линии на застрояване разположено по улично-регулационна граница с височина 3.10м и основно с 9,90м, 10м и 12м, с установяване на показатели за застрояване за устройсвена зона 2/Жс, както следва: Височина до 12м.; Пл.застр. до 50%, Кинт до 2,0; Озеленяване мин. 30% и задължително паркиране в границите на УПИ, със Заповед № 2269 от 12.08.2021год. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас e одобрен Работен устройствен план /РУП/ / за УПИ XII-462, кв.56 по плана на кв.Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.662 по КК на гр. Бургас, с който в съответствие с ПЗ се определят с точни мерки разположението, размерите и височините на предвиденото застрояване, при съобразяване и с реализираното застрояване в съседни УПИ, като се конкретизират и отстоянията от застройката до регулационните граници със съседни УПИ и до сгради в съседни УПИ, с допуснати намалени отстояния до сгради в съседен УПИ XIII.

Заповедите са изложени в стая № 5 на Дирекция ” ЦАУ Изгрев” всеки ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Дирекция”ЦАУ Изгрев”

Главен експерт: арх.Ив.Дафова

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 266 Последна промяна: 15:38:00, 15 септември 2021