Съобщение до Георги Благоев недялков

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 14 септември 2021
Валидно до: вторник, 28 септември 2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ГЕОРГИ БЛАГОЕВ НЕДЯЛКОВ

КВ. САРАФОВО, УЛ. „АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ №27

ГР. БУРГАС

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2468/03.09.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1051 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018302 по недействаща КВС, землище Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“) и УПИ VII-1051, кв.4, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

14.09.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 212 Последна промяна: 14:11:08, 14 септември 2021