Съобщение до Дениса Стефанова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 28 юли 2021
Валидно до: сряда, 11 август 2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 ДО ДЕНИСА СТЕФАНОВА С АДРЕС: СЛОВАКИЯ

           

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че на основание чл. 16, ал. 6 от ЗУТ е издадена Заповед № 2081/26.07.2021г. на Зам.-Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ с която собствениците на неурегулиран поземлен имот 003060 по недействаща КВС на с. Маринка (в който сте съсобственик), са определени за собственици на УПИ ХХХV-1436, УПИ ХХХVІ-1435 и УПИ ХХХVІІ -1434 в кв. 37 по плана на с. Маринка, Община Бургас, по одобрен с Решение № 29-12/25.07.2017г. на Общински съвет – Бургас ПУП-ПРЗ, съответстващи на ПИ с идентификатори: 47202.501.1436, 47202.501.1435 и 47202.501.1434 по одобрени КККР на с. Маринка, Община Бургас.

                 Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                                                                 28.07.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 201 Последна промяна: 15:03:46, 28 юли 2021