Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Петър Георгиев Хергеледжиев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХЕРГЕЛЕДЖИЕВ ПЕТИ КИЛОМЕТЪР №15, ВХ. А, ЕТ.1, АП.1 ГР. БУРГАС             На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №899/07.04.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас,…

Прочетете повече

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ПЗ "Юг-Запад" и по плана на парк "Росенец"

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.663.607 по КК на гр.Бургас в кв.2 по плана на ПЗ“Юг-Запад“, гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №965/14.04.2021г. на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции…

Прочетете повече

Съобщение за разрешения за изработване на на проекти ПУП-ПРЗ за ПИС по плана на ПЗ "Юг-Запад" и по плана на парк "Росенец"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №965/14.04.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание…

Прочетете повече

Свободни позиции за разполагане на сезонни преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в ж.к. „Изгрев“

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изискването на чл.1, ал.5 от "Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас" обявявам за свободни следните позиции за разполагане на преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ в ж.к. "Изгрев", гр. Бургас…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ПО ПЛАНА НА ЦГЧ

Изх.№ 94-01-6792/16/14.04.2021г. ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА  УПИ Х-1055, УПИ ХI-1054  в кв.118  ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.608.171 , 07079.608.172 ПО КК НА ГР. БУРГАС       Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ЦГЧ

Изх.№ 94-01-6792/16/14.04.2021г. ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА  УПИ Х-1055, УПИ ХI-1054  в кв.31  ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.610.253 ПО КК НА ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за  застрояване /ПУП-ПРЗ/…

Прочетете повече

Съобщение до Стефка Тодрова Ралева, Христо Ралинов Ралев, Мирослав Ралинов Ралев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО СТЕФКА ТОДОРОВА РАЛЕВА  Ж.К. „ЛАЗУР“, БЛ.52, ВХ.1, АП.5 ГР. БУРГАС   ХРИСТО РАЛИНОВ РАЛЕВ  УЛ. „ШИПКА“ №11 ГР. БУРГАС,   МИРОСЛАВ РАЛИНОВ РАЛЕВ  УЛ. „ШИПКА“ №11 ГР. БУРГАС   На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че са…

Прочетете повече

Съобщение до Димитър Иванов Иванов и Калинка Василева Радева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ.44, ВХ.1, ЕТ.2, АП.6 ГР. БУРГАС   КАЛИНКА ВАСИЛЕВА РАДЕВА  ПЕТИ КИЛОМЕТЪР №12 ГР. БУРГАС   На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №728/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство,…

Прочетете повече

Съобщение до Добри Йорданов Радев

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ДОБРИ ЙОРДАНОВ РАДЕВ ПЕТИ КИЛОМЕТЪР №12                                                          ГР. БУРГАС   На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №727/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте…

Прочетете повече