Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж в недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж в недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Подземен паркинг на…

Прочетете повече

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за учредяване право на строеж за изграждане на общежитие за преподаватели и студенти...

  О Б Щ И Н А Б У Р Г А С З А П О В Е Д № 3328/02.12.2008 г. На основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на "Хелиос – Метал Център” ООД, гр. Пловдив

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Складова дейност за метали и изработка на арматурни заготовки” с…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на "Бурстрой" ООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Изграждане на административна сграда, складова база и фотоволтаична електроценрала” с…

Прочетете повече

Съобщение до бившите собственици на имоти в района на Товарна гара в ПЗ "Север"

О  Б  Щ  И  Н  А    Б  У  Р  Г  А  С     С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   Община Бургас уведомява собствениците на засегнати имоти от отчуждителна процедура открита със заповеди на Кмета на Община Бургас №№2958/03.11.2008 год., 2959/03.11.2008 год., 2952/03.11.2008 год., 3028/07.11.2008 год.,…

Прочетете повече

Заповед за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, ул. "П. Евтимий" срещу N 4 показват, че същото е собственост на Йордан Дичев Неделчев, с…

Прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на сектор "КАТ - Пътна полиция" към ОД "Полиция" Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 4 броя ИУМПС.…

Прочетете повече

Поради ремонтни дейности се променя местоположението на началната спирка на автобуси №4 и №211 в к-с "Изгрев"

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас уведомява гражданите и гостите на града, че поради ремонтни дейности   на ул. "Транспортна"  в к-с "Изгрев",  считано от 24.11.2008 г. /понеделник/, местоположението на начална спирка по маршрута на автобусни линии №4 и №211 се  променя и ще бъде на територията на Автостанция "Изгрев".  

Прочетете повече

Съобщение до Домоуправител и Всички собственици в кооперацията АДРЕС: ул. М.Луиза, 51 - гр.Бургас

ДО Домоуправител и Всички собственици в кооперацията АДРЕС: ул. М.Луиза, 51  - гр.Бургас Уведомяваме Ви ,че със заповед № 2268 и № 2269/28.08.08г. на Зам.Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПРЗ и РУП за УПИ ХVІІ-5666,5667 и ХVІІІ-5665 в кв. 23 по плана на к/с"Възраждане"гр. Бургас с административни…

Прочетете повече

Решение на „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД-БУРГАС - Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи-биологични единици-коне и биволи...

"ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС" ЕООД-БУРГАС РЕШЕНИЕ № 74 от 10.11.2008 година На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, във вр. с чл.17, ал.1, и ал.5 от Наредбата за реда,по който Община Бургас участва в учредявянето и упражнява правото си на собственост в търговските дружества и Решение от 18.09.2008 година -Протокол № 12 на…

Прочетете повече