Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение на Община Бургас относно пазарната цена на еднократно обезщетение за сервитута на обект: „Външен водопровод до УПИ I-18, масив 42, местност „Яката“, кв. „Рудник“,

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО ЕЛКА БЛАГОЕВА БЕЛИЛСКА УЛ. ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МАЙ №25 С. ЛОЗНО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ   БАГОЙ СТОЯНОВ БЕЛИЛСКИ УЛ. ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МАЙ №25 С. ЛОЗНО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ   АННА СТОЯНОВА БЕЛИЛСКА УЛ. ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МАЙ №25 С. ЛОЗНО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ   ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛИЛСКИ…

Прочетете повече

СЪобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.6 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ДО БИСЕРКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА     ГР.БУРГАС, Ж.К.ЛАЗУР  № 50 вх.2 ет.6 ап.24 ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА МАНТАРЛИЕВА     ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО,УЛ.ЛАЗУРНА  № 18 ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПАМПОРОВ      ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 18 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ПАМПОРОВ           ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 18 ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА       …

Прочетете повече

Съобщение за обнародвано в Държавен вестник одобрение на прект за изменение на ОУП на гр.Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.24 от 23.03.2021г. е обнародвано:   -Решение №20-29/23.02.2021г. и 24.02.2021г. на Общински съвет Бургас за одобряване на проект за изменение на ОУП на…

Прочетете повече

Съобщение до Любомир Василев Тенев

ДО ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ТЕНЕВ НАЕМАТЕЛ НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ С АДЕС: Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК”, БЛ. 126, ВХ. 5, ЕТ. 4, АП. 70 /СРЕДЕН/, ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕНЕВ,               Съгласно чл. 18а, ал. 10 във вр. с чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомявам, че на…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ по плана на кв.Крайморие

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ ЦАУ "ПРИМОРИЕ"   СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ 70-00-153/2/22.03.2021г.    До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в УПИ УПИ VІІI-97 и УПИ IX-96 по плана на кв. „Крайморие“ ПИ с идентификатор 07079.30.252 и 07079.30.253 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ…

Прочетете повече

Съобщение до Феодора Иванова, Павел Фурнаджиев, Димитър Григоров и Атанаска Кокалджиева за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Ветрен

ДО ФЕОДОРА ДИНКОВА ИВАНОВА ПАВЕЛ ДОБРЕВ ФУРНАДЖИЕВ ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ АТАНАСКА ТОДОРОВА КОКАЛДЖИЕВА   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 336/01.02.2021 г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-589 в кв.22 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, съответен на…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЗАЛИЧЕНИ АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ ПО ПОСТОЯННИ АДРЕСИ НА СЛЕДНИТЕ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Стефка Данкова Апостолова, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

     Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по…

Прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО „НИКЕ – БУРГАС“ ЕООД ГР. БУРГАС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО „НИКЕ – БУРГАС“ ЕООД ГР. БУРГАС, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА №20   ЗЛАТИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА УЛ. „ДРАМА“ №11, ЕТ.6, АП.14 ГР. БУРГАС  На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №473/19.02.2021г. на Зам. – Кмет…

Прочетете повече

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник одобрени ПУП-ПУР

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.23 от 19.03.2021г. са обнародвани:   -Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №19-12/26.01.2021г. на Общински съвет Бургас са одобрени: -Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за провеждане на локална обслужваща улица на път I-6 София-Бургас с…

Прочетете повече