Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: „Нови улици от О.Т.844Б-О.Т.844В-О.Т.839В-О.Т.847 и О.Т.847-О.Т.947А и реконструкция на съществуващи улици от О.Т.947A-941Б-О.Т.941A- О.Т.940…

Прочетете повече

Съобщение до Иванка Грозданова Панайотова

ДО ИВАНКА ГРОЗДАНОВА ПАНАЙОТОВА  Ж.К. „ДРУЖБА“, БЛ.23, ВХ. А, ЕТ.1, АП.3 ГР. СОФИЯ   На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №732/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определена за собственик на УПИ III-1156 и УПИ…

Прочетете повече

Съобщение до Веселина Христова за премахване на незаконни строежи

ДО Г-ЖА ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА УЛ. „АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ“ № 25 С. ПРАВДИНО ОБЩИНА СТРАЛДЖА ОБЛАСТ ЯМБОЛ   На основание §4, ал. 2, изречение второ и трето от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщаваме на Веселина Василева Кръстева, че в Отдел „Устройствено планиране и архитектура“…

Прочетете повече

Съобщение до г-н Георги Богданов Качев

Община Бургас, на основание чл. 61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме на г-н Георги Богданов Качев с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 65, вх. 7, ет.5, ап.19, че на основание чл. 225а, ал.2 от ЗУТ е за незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.2…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас съобщава на заинтересованите лица, че в „Държавен вестник“ бр.29 от 09.04.2021г. е обнародвана Заповед № РД-09-10 от 26.03.2021г. на Областен управител на Област Бургас, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ…

Прочетете повече

Съобщение до Веселин Райков във връзка с подадено заявление за изменение на плана на ПНИ в землище на кв.Банево

До:                                                                                        ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РАЙКОВ                   …

Прочетете повече

Съобщение до Димитър Стойнов за издадена заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ

ДО ДИМИТЪР СТОИЛОВ СТОЙНОВ Уведомяваме Ви, че и издадена Заповед №516/25.02.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.6.974 по КК на гр. Бургас, /землище на кв. Долно Езерово, гр.…

Прочетете повече

Съобщение до Ивайло Фанев за издадена Заповед с която е одобрено измененние на ПУП-ПРЗ, местност "Черня бряст", землище на гр.Бургас

ДО ИВАЙЛО АСЕНОВ ФАНЕВ Ж.к.“Красно село“бл.208,вх.“Ж“,ет.11,ап.29 Гр.София /За ПИ с ид.07079.3.1303/                            Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №608/02.03.2021г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1967 и УПИ XI-1968, бивш…

Прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул.„Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че…

Прочетете повече