Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Бургаски районен съд налага на САЛИ АЛИ КАРТАЛ наказание "Обществено порицание"

ПРОТОКОЛ на Районен съд - гр.Бургас, с който на Сали Али Картал е наложено наказание "Обществено порицание", за изпълнение. Срок на изпълнение: 1 /един/ месец, до 27 септември 2021г. включително.

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

          Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа,…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

            Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 2271/12.08.2021г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XX-44,24, кв.119 по плана зона „В“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.653.857 по КККР на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ст.№…

Прочетете повече

Обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Бургас (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с предстоящо обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Бургас за периода 2021 – 2027г. на 02.09.2021г. от 17.00ч. в Културен дом „НХК“ и с оглед спазване на обявените противоепидемични мерки, Ви уведомяваме, че броят на участниците в присъственото обсъждане ще бъде…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ   Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1930/13.07.2021г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за прекратяване на процедура по изменение на ПУП-ПР за кв.70, кв.56 и кв.57 по плана на гр.Българово, общ.Бургас, разрешена с Мотивирано предписание №486/28.09.2008г. на Заместник кмета…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II и УПИ III в кв. 52 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, за ПИ с идентификатори 07079.614.235 по КК на гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "Център за административни услуги Приморие" СЪОБЩЕНИЕ 94-01-5318/6/25.08.2021г.   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II и УПИ III в кв. 52 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, за ПИ с идентификатори 07079.614.235 по КК на гр. Бургас Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО РОСИЦА ЖИВКОВА АНАСТАСОВА КВ. „САРАФОВО“, УЛ. Г. КАЗАКОВ – ДАСКАЛА №31 ГР. БУРГАС ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОШНАКОВА Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ №20, ВХ.2, ЕТ.2, АП.6 ГР. БУРГАС СТОЯН ИВАНОВ ЯНКОВ Ж.К. „ИЗГРЕВ“ №8, ВХ.6, ЕТ.6, АП.15 ГР. БУРГАС ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА КЕСАРОВСКА УЛ.…

Прочетете повече

До всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че за УПИ I-19, кв.148 по плана на “Районен център“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.139 по КККР на гр. Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08:30 до 12:30 часа. Тел:…

Прочетете повече