Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Ивайло Фанев за издадена Заповед с която е одобрено измененние на ПУП-ПРЗ, местност "Черня бряст", землище на гр.Бургас

ДО ИВАЙЛО АСЕНОВ ФАНЕВ Ж.к.“Красно село“бл.208,вх.“Ж“,ет.11,ап.29 Гр.София /За ПИ с ид.07079.3.1303/                            Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №608/02.03.2021г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1967 и УПИ XI-1968, бивш…

Прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул.„Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на квартал Банево

ДО КАТЯ ЦОНЧЕВА ЛЮДТКЕ - собственик на ПИ, находящ се в кв.Банево, гр.Бургас Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-761 и УПИ ІХ в кв.67 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, съответни на ПИ с идентификатори 07079.705.761 и 07079.705.762 по КККР на гр.Бургас, с което…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици УПИ IV, КВ.43“В“ по плана на ж.к."Лазур"

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ  “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.444 ПО КК НА ГР. БУРГАС (УПИ IV, КВ.43“В“ ПО ПЛАНА НА ЖК „ЛАЗУР“, ГР. БУРГАС)                                               …

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

            Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.    …

Прочетете повече

Съобщение до Даниела Иванова Иванова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА  УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №16 ГР. БУРГАС               На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №724/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която…

Прочетете повече

Съобщение до Славейка Иванова Дякова

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЛАВЕЙКА ИВАНОВА ДЯКОВА ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД, С КОЯТО Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ ХП-3298, КВ.25 ПО ПЛАНА НА ПРЕДВИДЕНОТО РАЗШИРЕНИЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО В УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 13/СМФ ПО ОУП НА ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.3298 ПО КК НА ГР. БУРГАС   ОБЩИНА БУРГАС   ДО СЛАВЕЙКА…

Прочетете повече

Съобщение за издадена заповед с която се разрешава изработването на специализиран ПУП-ПП за изграждане на специализирана лодкостоянка

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №РД-02-15-32/15.03.2021г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството   На основание чл.112д, ал.5, във връзка с ал.1, ал.3 и ал.4, чл.111а, ал.1 и чл.112п, ал.1 от ЗМПВВППРБ, заместник-министъра на регионалното развитие и…

Прочетете повече

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че ще третира срещу инсектициди

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 02.04.2021г. до 04.04.2021г., от 18.30 до 10.00 часа, ВЗК „Христо Ботев“, ще извърши третиране с инсектицид срещу рапичен цветояд в посеви с рапица, находящи се в землище гр. Бургас. Предвидените за третиране площи са разположени, както следва: м. „Синджирли герен“, масив…

Прочетете повече