Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ IV, XII, XIV, IX, II в кв.146 по плана на ЦГЧ гр. Бургас

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С - Д И Р Е К Ц И Я “Ц А У П Р И М О Р И Е” Изх.№ 08-00-905/4/01.09.2021г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени…

Прочетете повече

ПОКАНА

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“ ПОКАНА за сключване на договор с предмет „Организиране на система за разделно събиране, транспортиране, съхранение и/или оползотворяване на отпадъци от текстил и кожа, образувани на територията на община Бургас“ На основание чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на…

Прочетете повече

ПОКАНА

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“ ПОКАНА за сключване на договор с предмет „Организиране на система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, образувани на територията на община Бургас“ На основание чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата…

Прочетете повече

ПОКАНА

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“ ПОКАНА за сключване на договор с предмет „Организиране на система за разделно събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), образувани на територията на община Бургас“ На основание чл.19, ал.3,…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана…

Прочетете повече

Съобщение до Донка Параринова, Росица Георгиева, Недка Петрова, Златина Николова, Ивалина Михова, Еню Янев, Васил Жильов, Мариан Жильов и Филип Жильов за одобрено измениен на ПУП-ПРЗ по плана на местност "Лозята" кв.Банево

ДО ДОНКА СТЕФАНОВА ПАПАРИНОВА РОСИЦА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА НЕДКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА ЗЛАТИНА МАРИНОВА НИКОЛОВА ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА МИХОВА ЕНЮ СТОЙНОВ ЯНЕВ ВАСИЛ ФИЛИПОВ ЖИЛЬОВ МАРИАН БОРИСЛАВОВ ЖИЛЬОВ ФИЛИП ХРИСТОВ ЖИЛЬОВ Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 1928/13.07.2021 г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване изменение…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XIII-71 и УПИ XII-72 в кв.22 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИМОРИЕ“ Изх.№ 94-01-25841/2//30.08.2021г. СЪОБЩЕНИЕ До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XIII-71 и УПИ XII-72 в кв.22 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.213 и 07079.30.214 по КК на гр. Бургас   Уведомяваме Ви, че е…

Прочетете повече

Уведомление за разрешение за отсичане по чл.63, ал.2 от ЗУТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 /един/ брой дълготрайно иглолистно дърво от вид:…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАТЯ ЦОНЧЕВА ЛЮДТКЕ

ДО КАТЯ ЦОНЧЕВА ЛЮДТКЕ Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 2279/12.08.2021 г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-761 и УПИ ІХ в кв.67 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, съответни на ПИ с идентификатори 07079.705.761 и 07079.705.762 по…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ V-22 И УПИ VI-22 В КВ. 12 ПО ДЕЙСТВАЩ ПЛАН НА ПРЕДВИДЕНОТО РАЗШИРЕНИЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО В УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 13/СМФ ПО ОУП НА ГР. БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.2.1820 И 07079.2.1821 ПО…

Прочетете повече