Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Инвестиционно предложение на Хр. Колев

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: „Изграждане на 2 броя ветрогенератори, трафопост и хале-склад в ПИ…

Прочетете повече

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В БЛ.54, Ж.К. „ИЗГРЕВ“

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В БЛ.54, Ж.К. „ИЗГРЕВ“, ГР.БУРГАС ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ И РУП ЗА УПИ III-243, КВ.30 ПО ПЛАНА НА Ж.К.,,ИЗГРЕВ“ , ГР. БУРГАС     ОБЩИНА…

Прочетете повече

Съобщение за обнародвано в ДВ съобщение до заинтересовани собственици в землището на кв.Банево

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.74 от 07.09.2021г. е обнародвано:   -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на захранващ електропровод, обслужващ УПИ…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

ЛУКОЙЛ отбелязва 30-годишен юбилей

По повод 30-ия юбилей на Компания „ЛУКОЙЛ“ и Деня на Нефтохимика, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД подарява празнична заря на всички нефтохимици, на своите ветерани и партньори, на всички граждани и гости на Бургас. Кога: на 12 септември, 20:30 ч. Къде: Моста пред Морско казино.

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПУР, местност "Черна гора", землище "Меден Рудник"

До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ XVIII-818 и УПИ XIX-821, местност „Черна гора“, (бивша местност „Кара баир“), землище „Меден Рудник“, гр. Бургас, поземлени имоти с идентификатори 07079.8.814 и 07079.8.899 по КК на гр.Бургас, е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПУР. Същият е изложен в ст.4…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.378 ПО КК НА ГР. БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.378 ПО КК НА ГР. БУРГАС (УПИ V, КВ.164 ПО ПЛАНА НА ЗАПАДНА ЦГЧ, ГР. БУРГАС) Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

          Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа,…

Прочетете повече