До всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ПЗ Север, в.з.Росенец, в разширението на строителните граница на гр.Бургас, ж.к.Зорница, КК на гр.Бургас, кв."Рудник-Черно море"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 21 септември 2021
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ ХIV-2808 в кв.64 по плана на ПЗ Север, гр. Бургас,

ПИ с идентификатор 07079.3.2808 по КК на с.Брястовец.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2661/20.09.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-2808 в кв.64 по плана на ПЗ Север, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.2808 по КК на с.Брястовец.

И.Петракиева - Гл.специалист

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ IV-29 и УПИ V-29 в кв.4А по плана на в.з.Росенец, землище Бургас, ПИ с идентификатори 07079.832.341 и 07079.832.342 по КК на гр. Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2662/20.09.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас се разрешава да се изработи служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-29 и УПИ V-29 в кв.4А по плана на в.з.Росенец, землище Бургас, ПИ с идентификатори 07079.832.341 и 07079.832.342 по КК на гр. Бургас.

И.Петракиева - Гл.специалист

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ V-14 в кв.28 по ПУП-ПУР

в разширението на строителните граници на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2664/20.09.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ V-14 в кв.28 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.“Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствени зони 13/Смф, 7/Оз, 07079/22 и 07079/24 по одобрения ОУП на гр.Бургас“, ПИ с идентификатор 07079.2.2541 по КК на гр.Бургас.

И.Петракиева - Гл.специалист

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ XV-110 и УПИ XXIII в кв.5 по плана на к-с „Зорница“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.601.110 и 07079.601.111 по КК на гр.Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2665/20.09.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ XV-110 и УПИ XXIII в кв.5 по плана на к-с „Зорница“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.601.110 и 07079.601.111 по КК на гр.Бургас.

И.Петракиева - Гл.специалист

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатори 07079.12.1699 и 07079.12.1946 по КК на гр.Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2666/20.09.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.12.1699 и 07079.12.1946 по КК на гр.Бургас.

И.Петракиева - Гл.специалист

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ II-804 в кв.57 по плана на кв.“Рудник-Черно море“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.711.804 по КК на гр.Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2669/20.09.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ II-804 в кв.57 по плана на кв.“Рудник-Черно море“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.711.804 по КК на гр.Бургас.

И.Петракиева - Гл.специалист

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ II-364, УПИ III-365 и УПИ XXI-380, кв.50 по плана на кв.„Рудник-Черно море“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.711.364, 07079.711.365 и 07079.711.380 по КК на гр.Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2677/20.09.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПР за УПИ II-364, УПИ III-365 и УПИ XXI-380, кв.50 по плана на кв.„Рудник-Черно море“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.711.364, 07079.711.365 и 07079.711.380 по КК на гр.Бургас.

И.Петракиева - Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 116 Последна промяна: 13:42:23, 21 септември 2021