Обявление за предвидено разширение на строителните граници на гр. Бургас, в устройствени зони 12/Смф, 16/Смф и 8/Пп по одобрения ОУП на гр. Бургас, с коeто се обособяват нови квартали 63, 64 и 68 по плана на ПЗ„Север", гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 09 юни 2021
Валидно до: петък, 09 юли 2021

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила проект за  „Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36, по плана на ПЗ„Север", гр. Бургас, в предвидено разширение на строителните граници на гр. Бургас, в устройствени зони 12/Смф, 16/Смф и 8/Пп по одобрения ОУП на гр. Бургас, с коeто се обособяват нови квартали 63, 64 и 68, изменят се трасета и габарити на обслужващи улици, предвидени с действащ план за улична регулация и се предвиждат трасета на нови обслужващи улици, променят се частично улично регулационните граници на УПИ в бивши масиви 143 и 146 по КВС, землище гр. Бургас и се урегулират нови УПИ, отредени – „За ТП“ и „За инженерно-техническа инфраструктура и озеленяване“, одобрен с Решение №46-17/ 28.08.2018г. на Обцински съвет-гр. Бургас и с оглед задоволяване на  важни и значими обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване на имоти, собственост на физически лица  - частна собственост, както следва:

Вид имот

Проектен номер на имота, предмет на отчуждаване

Местонахождение

Площ на имота по КК         /кв.м./      

Площ за отчужда-    ване /кв.м./

Собственик

размер на дължимото обезщетение /лв./

Неурегулиран поземлен имот

 

Проектен имот с идентификатор 07079.602.764 по скица-проект №15-490379-11.05.2021г. издадена от СГКК-Бургас, образуван от ПИ с идентификатор  07079.602.195 по КК на гр.Бургас.

 

гр.Бургас,

ПЗ „Север““

 

 

2873

188

Н-ци на Паруш Димитров Парушев

2904.60

 Неурегулиран поземлен имот

 

 Проектен имот с идентификатор 07079.602.765 по скица-проект №15-490393/11.05.2021г. издадена от СГКК-Бургас, образуван от  ПИ с идентификатор  07079.602.162  по КК               

гр.Бургас,

ПЗ „Север“

2873

269

 Н-ци на  Паруш Димитров Парушев

 

4156.05

 

Съгласувал:
Живко Димитров, директор на дирекция УОС

Изготвил:
Пенка Буйнова, главен експерт Дирекция УОС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 76 Последна промяна: 09:08:56, 09 юни 2021