Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за издадена Заповед №2649/20.09.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

До Стоян Василев Русев ул. „Константин Величков“ №29, вх.Г, ет.6, ап.11 гр.Бургас Мария Евгениева Йонова ул. „Македония“ №103, ет.4 гр.Бургас Николай Радославов Миринчев ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №39, ет.6, ап.19 гр.Бургас Златина Георгиева Миринчева ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №39, ет.6, ап.19 гр.Бургас Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

          Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ III-76, кв.2 по плана на ж.к.“Зарница“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.76 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №3018/14.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие",…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди за отказ от разрешение и разрешения за за изработване на проект за ПУП-ПРЗ

  СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №3018/14.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от АПК, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Донка Георгиева Атанасова, Недялка Атанасова Василева, Васил Жеков Василев, Димитрина Йорданова Мирчева, Мануш Стоянов Илчев, Таня Василева Жекова, Николинка Недялкова Пенчева, Жеко Василев Василев, Васил Иванов Мирчев, Йорданка Иванова Мирче

СЪОБЩЕНИЕ до Донка Георгиева Атанасова, Недялка Атанасова Василева, Васил Жеков Василев, Димитрина Йорданова Мирчева, Мануш Стоянов Илчев, Таня Василева Жекова, Николинка Недялкова Пенчева, Жеко Василев Василев, Васил Иванов Мирчев, Йорданка Иванова Мирчева, Иван Иванов Иванов и Василиос Радев Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Галина Григорева

СЪОБЩЕНИЕ до Галина Григорева Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Галина Григорева, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Михаил Христов Иванов

СЪОБЩЕНИЕ до Михаил Христов Иванов Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Михаил Христов Иванов, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Недка Герганова Ангелова, Севдалина Юлиянова Милева, Бисер Юлиянов Милев и Симона Севдалинова Милева

СЪОБЩЕНИЕ до Недка Герганова Ангелова, Севдалина Юлиянова Милева, Бисер Юлиянов Милев и Симона Севдалинова Милева Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Недка Герганова Ангелова, Севдалина Юлиянова Милева, Бисер Юлиянов Милев и Симона Севдалинова Милева, за образуваното…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Цветомир Янков Димитров

СЪОБЩЕНИЕ до Цветомир Янков Димитров Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Цветомир Янков Димитров, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл.…

Прочетете повече