Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VIII-1920,1921, УПИ IX-1920 и УПИ Х-1918,1919 в кв.35 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ VIII-1920,1921, УПИ IX-1920 и УПИ Х-1918,1919 в кв.35 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.611.215, 07079.611.216 и 07079.611.217 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №1015/20.04.2021г. на основание чл.134, aл.2, т.2 и…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди с разрешения за изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ по КК на гр.Бургас, ПУ-ПП по КК на гр.Бургас и ПУП-ПП, землище на кв.Банево

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №1015/20.04.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.134, aл.2, т.2 и т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се…

Прочетете повече

Съобщение до наследници на Рангел Имперов - Кирилка Костадинова, Микеле Костадинов и Валентин Великов за възстановяване право на собственост

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА РАНГЕЛ СТОЯНОВ ИМПЕРОВ:                                     КИРИЛКА МАНОЛОВА КОСТАДИНОВА                                                   УЛ.“ПРИСТАНИЩНА“№15A, ВХ.7, ЕТ.31                                                      ГР. ЛОМ   МИКЕЛЕ СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ ЖК. ИЗГРЕВ, БЛ. 178, ВХ. 2, ЕТ.1, АП.1 ГР. БУРГАС   ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ УЛ. „ЦАР АСЕН“ БЛ. 8, ВХ. 2, ЕТ. 7 ГР. АЙТОС   Уведомяваме Ви, че е издадена…

Прочетете повече

Съобщение до Катя Алексиева, Росица Павлова, Панайотка Дичева, Таня Кръстева

ДО КАТЯ ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВА УЛ. СЛИВНИЦА №2, ВХ.1, ЕТ.4, АП.7 ГР. БУРГАС   РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА КВ. „САРАФОВО“, УЛ. НАЧО ИВАНОВ №4 ГР. БУРГАС   ПАНАЙОТКА ГЕОРГИЕВА ДИЧЕВСКА Ж.К. „ЛЮЛИН“, БЛ.364, ЕТ.4, АП.8 ГР. СОФИЯ   ТАНЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА УЛ. ЧАВДАР МУТАФОВ №30, ЕТ.2, АП.2 ГР. СОФИЯ   УВАЖАЕМИ ДАМИ…

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №516/25.02.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.6.974 по

ДО РАЙНА КИРИЛОВА КОВАЧЕВА ГАНКА ТОДОРОВА ЗЛАТАНОВА ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ИВАНОВА ГИНКА БОРИСОВА ИВАНОВА ПЛАМЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ ПЕПА ИЛИЕВА СТОЙЧЕВА ДОНКА ЙОРДАНОВА ЖЕЧКОВА РОСЕН ПЕТРОВ ЖЕЧКОВ   Уведомяваме Ви, че и издадена Заповед №516/25.02.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план –…

Прочетете повече

Съобщение до г-жа Хонарик Гарбис Иванова

Съобщение до г-жа Хонарик Гарбис Иванова с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ бл. 128, вх. 1, ет.1, ап. 1, и г-н Деан Темелиев Иванов с постоянен административен адрес: гр. Приморско, кв. „ММЦ“, №1, ет. 2, ап.12. Община Бургас, на основание чл. 61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс (АПК),…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

            Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „КПС”, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за…

Прочетете повече

Съобщение до Радко Минков за издаден констативен акт №В-4/29.03.2021г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Радко Петров Минков с постоянен и настоящ адрес: гр.Бургас, ж.к.НХК, кв.17, бл.2, ет.1, ап.1 за съставен Констативен акт №В-4/29.03.21г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от…

Прочетете повече

Съобщение до Тинка Мишева Абрашева

Съобщение до Г-ЖА ТИНКА МИШЕВА АБРАШЕВА с адрес: ул. „Оборище“ №34, с. Маринка, община Бургас     Община Бургас, на основание §4, ал.2, изречение второ от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, съобщава на г-жа Тинка Мишева Абрашева с адрес: ул. „Оборище“ №34, с. Маринка, община Бургас, че…

Прочетете повече

Съобщение до Пенка Алексиева за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по КК на гр.Бургас, бивша местност "Минерални бани", землище кв.Банево

ОБЩИНА БУРГАС ДО ПЕНКА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА ГР.БУРГАС, Ж.К.МЕДЕН РУДНИК  БЛ. 65 ВХ.5 ЕТ.6 АП.103   Уведомяваме Ви, че  е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-2077, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр.Бургас /в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище кв.Банево. Същият е изложен в…

Прочетете повече