АКТУАЛНИ МЕРКИ

Размер на шрифта: A A A Назад

Програма "Възстановяване" в подкрепа на малкия и среден бизнес

Стартира програмата "Възстановяване" в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете. Целта на програмата е да улесни достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване дейността след постепенното отпадане на мерките срещу разпространение на коронавируса.  Фирмите ще могат да вземат до 70 % от оборота  им за 2019 или…

Прочетете повече

Прием на документи по Спогодбата за трудова миграция с Република Молдова

От 08.03.2021 г. се възобновява приемът на заявки от работодатели за свободни работни места за молдовски граждани в България по действащата Спогодба за регулиране на трудовата миграция между правителствата на Република България и Република Молдова. Спогодбата се прилага за работници мигранти, които са граждани на една от двете държави, имат…

Прочетете повече

Бюрата по труда предлагат преференции за работодатели и безработни по Закона за насърчаване на Заетостта

От 08.03.2021 г.,  Дирекция „Бюро по труда“ приема заявления от работодатели или регистрирани безработни за ползване на финансова подкрепа по Закона за насърчаване на заетостта. Работодателите могат да получат финансова подкрепа, ако за обявените от тях свободни позиции одобрят регистрирано безработно лице – представител на целева група по програма или…

Прочетете повече

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС ПО Т. 16 ОТ ПРОТОКОЛ № 18, ПРОВЕДЕНО НА 21.12.2020Г. ЗАСЕДАНИЕ, ОТНОСНО ПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА БИЗНЕСА, ЗА СПРАВЯНЕ С ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, ВСЛЕДСТВИЕ ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ:

1. Освобождава от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено…

Прочетете повече

Облекчение за таксиметровия бранш във връзка с икономическите последствия от COVID-19

Данъчно задължените лица  извършващи таксиметров превоз на територията на община Бургас, през 2021г.,  ще заплащат част от определения от Общински съвет годишен данък за таксиметров превоз на пътници, в размер на 300 лв. Остатъкът ще се покрива от държавния бюджет, като компенсация към съответната община. Това предвижда разпоредбата на  чл.107…

Прочетете повече

ПРОЕКТ: МСП СЪВЕТНИК

съвместна инициатива на ИАНМСП и Фонд на фондовете за възможностите за финансиране и подкрепа на бизнеса Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия стартира активна работа в посока консултиране на бизнеса и обяви съвместния проект между Агенцията и Фонд на фондовете - МСП съветник - интерактивна платформа, която…

Прочетете повече

Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19

Проектът се реализира от Агенция по заетостта, в качестовото си на конкретен бенефициент по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., ПРИОРИТЕТНА ОС 1: "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", инвестиционен приоритет № 8. С цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, осъществяващи…

Прочетете повече

ПРОЕКТ "ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ"

Проект "Заетост за теб" се реализира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта Работодателите и търсещите работа вече могат да се възползват от облекчените условия на мярката "Заетост за теб". Целта на промените е да бъдат удовлетворени в по-голяма степен нуждите…

Прочетете повече

ГАРАНЦИОННА СХЕМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА, НАСОЧЕНА КЪМ МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ И ОБОРОТНИ КРЕДИТИ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ В РАЗМЕР НА ДО 50% ОТ СТОЙНОСТТА НА КРЕДИТА

Пощенска банка съвместно с Националния гаранционен фонд предлагат гаранционна схема за споделяне на риска, насочена към малките и средни предприятия, които ще могат да се възползват от инвестиционни и оборотни кредити с допълнително обезпечение в размер на до 50% от стойността на кредита, като част от необходимото обезпечение. Клиентите на финансовата институция…

Прочетете повече

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-4.001 ПО ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ОТ МЯРКА 4 "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната…

Прочетете повече